Arv til stebarn og fosterbarn

arvstebarn

Det følger av arveloven § 1 at barna til arvelater arver likt. Barna etter arveloven er biologiske barn. Det vil si at stebarn og fosterbarn ikke har en lovfestet arverett. Skal disse få det så må de adopteres. De kan likevel arve, men da må dette bestemmes i testament. Testator råder som hovedregel over 1/3  av sin formue. Det er av denne frie tredjedelen arvelater kan bestemme at fosterbarn eller stebarn skal ta arv.

 


Arveloven § 1.

Næraste slektsarvingar er avkomet (livsarvingane) til arvelataren.

Barna til arvelataren arvar likt dersom ikkje anna går fram av særskilde lovreglar. Er eit barn død, går arvelotten til livsarvingane etter barnet, med lik part på kvar grein.

Dersom arvelataren også etterlet seg ektemake, gjeld reglane i kapittel II og III.