Bruk av fysisk avstraffelse i oppdragelsen

I barneloven har vi ingen bestemmelser som regulerer hvilke sanksjoner du kan ilegge et barn. I 2010 fikk barneloven et tillegg i § 30 om at man ikke skal utsette barn for vold.

Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.

Vold har hele tiden vært ulovlig etter straffeloven §§ 228 og § 229, slik at endringen i barneloven mer er av politisk art for å markere at man ikke skal bruke fysisk avstraffelse i oppdragelsen av barn.

§ 228. Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsfornærmelse med Bøder eller med Fengsel indtil 1 Aar.

Fra rettspraksis har vi eksempler på at foreldre straffes for å ha vært for hardhendte med sine barn. Et kjent eksempel er en far som ble dømt for å ha knipset sitt barn hardt på munnen slik at leppen ovnet opp. Det var et brudd på straffeloven § 228.