Momenter i barnefordelingssaker: Barnets kjønn

Et spørsmål mange klienter har er om det skilles mellom barnas kjønn når det skal velges omsorgsbase. Sagt med andre ord, er det en fordel for mor at barnet er ei jente og en fordel for far at barnet er en gutt? Har det noe å si?

Momentet synes ikke i rettspraksis å være tillagt betydning. Man vil kunne finne momentet nevnt i de lavere domstoler, men Høyesterett har ikke vektlagt dette. At momentet kan ha betydning er noe annet enn at man kan sette en generell norm basert på dette momentet. Jeg som advokat ville vært forsiktig med å bruke dette argumentet da det er den konkrete tilknytningen barnet har til sine foreldre som i hver enkelt sak skal vurderes. Å lage en generell norm basert på barnets kjønn vil lett slå feil ut for en gutt som er svært knyttet til sin mor eller ei jente som er pappadalt. Tryggest vil fortsatt være å gå inn i den enkelte situasjonen og vurdere hvert enkelt barns tilknytning gjennom samtaler (etter fylte 7 år) eller evt. observasjoner (også før 7 år.)