Barns tidlige år: Virksomhetens plikt til å søke godkjenning

barnehageloven, søke godkjenning, barnehagevirksomhet, plikt til godkjenning, barnehagedrift, lov om barnehager, barnehagemiljø, regler for barnehager, virksomhetsgodkjenning, barnehagestandard, oppholdstid i barnehage, barnehagetilbud, regelmessig drift, barn under opplæringspliktig alder, antall barn i barnehage, godkjenningskriterier, barnehagetilstedeværelse, barnehageplikt, barnehagevirksomhet mot betaling, barnehagegodkjenning, institusjonspregede ordninger, familiebarnehage, endringer i barnehageloven, barnehageforskrifter, barnas læringsmiljø, ansvar for barneomsorg, kvalitetsstandard i barnehager, barnas utviklingsmiljø, juridiske krav i barnehage, advokat

Barns tidlige år er av avgjørende betydning for deres utvikling og vekst. Barnehager spiller en vital rolle i å tilrettelegge for en trygg og stimulerende læringsmiljø for barn under opplæringspliktig alder. I Norge er det etablert retningslinjer for barnehagedriften, regulert av Lov om barnehager, også kjent som barnehageloven. §6 av denne loven adresserer virksomhetens plikt til å søke godkjenning, et element som er avgjørende for å sikre høy standard i barnehagemiljøet.

Spørsmålet som oppstår er: Hvilke kriterier kreves for at en virksomhet må søke godkjenning som barnehage?

Dette spørsmålet danner kjernen i §6 i barnehageloven. Her fastsettes klare vilkår som en virksomhet må oppfylle for å være forpliktet til å søke godkjenning som barnehage. Vilkårene er som følger:

  • Virksomheten må operere regelmessig, og ett eller flere barn må ha en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer.
  • Antallet tilstedeværende barn må være ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eller fem eller flere når barna er under tre år.
  • Virksomheten må utføres mot godtgjørelse.

Disse vilkårene samles som kumulative kriterier. Den vesentlige endringen her er skjerpet godkjenningsplikt i bokstav a, hvor det nå er tilstrekkelig at ett av barna har en ukentlig oppholdstid på over 20 timer for å utløse plikten til å søke godkjenning.

En viktig implikasjon av dette er at ordninger som tidligere ikke var underlagt godkjenning nå blir inkludert. Spesielt ordninger med institusjonspreg vil nå komme inn under barnehagelovens bestemmelser.

Det er imidlertid viktig å merke seg at familiebarnehager, som opererer med en mer hjemmekoselig ramme, i de fleste tilfeller ikke vil være omfattet av godkjenningsplikten i henhold til §6. For godkjenning av familiebarnehager, henvises det til §11 og relevante merknader.