Bindende avtale om bosted og samvær

kjørewulffJeg får som advokat mange henvendelser som går på at en av foreldrene er fortvilet for at den andre ikke holder det som er avtalt. Avtaleinngåelser om fast bosted og/eller samvær i barneretten er et spørsmål om konsekvenser. Mange blir frustrerte og viser til at avtaler skal holdes, at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige osv. sannheten er at om det er bindende eller ikke er uten betydning. Det som betyr noe er hvilke tvangsmuligheter har man hvis avtaler brytes. Her er svaret enkelt. Ingen avtaler som er inngått utenfor retten kan gjennomføres med tvang etter barneloven § 65. Ingen. Det vil si at det er uten automatisk konsekvens å bryte skriftlige avtaler inngått mellom partene, på familievernkontoret, hos barnevenet eller hvor det måtte være. Det kan selvfølgelig ha konsekvens dersom saken havner i retten mht hvilke vurderinger som tas, men det er ikke sikkert. En annen konsekvens er de rettigheter som følger hos NAV og gjennom folkeregistret.

Et godt eksempel på slike avtaler som ikke har noen slagkraft er de som avtaler at barnet skal bo fast ett sted dette året, men når skoleåret er over så skal barnet flyttes tilbake til den andre forelder. Dette kan man fritt bryte uten konsekvenser som ikke er gjenstand for nøye vurdering. Nekter den forelderen som har barnet hos seg å flytte barnet tilbake så må saken til retten, etter først en runde på familievernkontoret. I retten blir det en konkret vurdering om dette vil være barnets beste. Ikke en vurdering av hva foreldrene har avtalt eller ikke. Altså har avtalen egentlig ingen verdi.

Tvangsbøters størrelse etter barneloven § 65

Etter barneloven § 65,med henvisninger til tvangsfullbyrdelsesloven kan den som har barnet boende fast hos seg bli ilagt tvangsbøter på begjæring fra samværsforelderen dersom en tvangskraftig dom eller et tvangskraftig forlik ikke følges opp. Jeg har tidligere vært inne på innhold og fremgangsmåte i tilknytning til barneloven § 65, men jeg har ikke vært inne på størrelsen.

I en annen sak i 2007 sluttet Nordhordaland tingrett at A pålegges for et tidsrom av ett år fra forkynnelsen av denne kjennelsen å betale til statskassen en tvangsbot på kr 1.000,- for hver gang B ikke får utøve samværsrett med D og C i samsvar med Hålogaland lagmannsretts dom av 01.03.2006.

I en annen rettsavgjørelse i 2007 sluttet retten at B pålegges for et tidsrom frem til 1. oktober 2007 fra forkynnelsen av denne kjennelsen å betale til statskassen en tvangsbot på kr 2000,- to tusen kroner for hver gang A ikke får utøve samværsrett med C, født *.*.1994, i samsvar med rettforlik av 19.06.2006 .

I 2006 kom Drammen tingrett i en sak til følgende: Det fastsettes en stående tvangsbot til statskassen på kr 2.500,- -totusenfemhundrekroner- som må betales av A f. *.*.63 for hver gang B i tidsrommet 27. november tom. 31. desember 2006 ikke oppnår samvær med sine sønner C og D som bestemt i Drammen tingretts midlertidige avgjørelse av 15.08.06, jfr. også foran i nærværende kjennelses grunner.

Nivået på tvangsbøtene er alt for lave. Det er så lavt at for mange nok spekulerer i bare å betale boten og ikke levere barnet til samvær. Dette gjelder fort de som har få samvær å måtte forholde seg til.