Rettigheter til foreldre uten foreldreansvar

Foreldreansvar fremmes ikke som problemstilling like ofte som fast bosted og samvær. Har du ikke del i foreldreansvaret har du få rettigheter i forhold til barnet. Det er ikke slik at du må ha del i foreldreansvaret for at du skal ha rett til samvær.

§ 46. Rett til å bli høyrd før ei avgjerd om framtida til barnet.

Den som har samværsrett med barnet, skal så langt råd er, få uttale seg før den som har foreldreansvaret, tek avgjerder som vil gjere det umogeleg eller vesentleg vanskelegare å utøve samværsretten.

Bestemmelsen i barneloven § 46 er lite brukt i prakis og er sjeldent hjemmel i argumenter i brev fra mellom advokater eller i prosess for domstolene. Den bestemmelsen som får mest praktisk betydning i tilknytning til foreldreansvaret er barneloven § 47.

§ 47. Rett til opplysningar om barnet.

Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet når det blir bede om det. Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar kan nektast gjeve dersom det kan vere til skade for barnet.

Avslag på krav om opplysningar etter første stykket andre punktum kan påklagast til fylkesmannen. Reglane i forvaltningslova kapittel VI gjeld så langt dei høver, jamvel om avslaget er gjeve av private.

I særlege høve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har foreldreansvaret, skal tape opplysningsretten etter paragrafen her.

For de fleste samværsforeldre er det viktig å kunne følge med på skolegang, helse og andre viktige hendelser i barnets liv. Bestemmelsen hjemler at samværsforelderen har rett til opplysninger om barnet selv om han eller hun ikke har del i foreldreansvaret. Dersom bostedsforelderen ikke imøtekommer forespørselen kan det klages til fylkesmannen.

Men hvorfor er foreldreansvaret viktig? Det kan nevnes at flytting til utlandet krever samtykke fra samværsforelderen dersom han eller hun har del i foreldreansvaret, jf. barneloven § 40. Dersom samværsforelderen ikke har del i foreldreansvaret vil han eller hun måtte be bostedsforelderen om lov til å ta med barnet ut av landet på ferieturer.