Forskrift om rett til stønad når barnets far ikke er kjent

forskriften er liten og inneholder 2 bestemmelser + 1 bestemmelse om når den trer i kraft.

§ 1. En enslig mor mister retten til stønad hvis barnets far ikke er kjent og hun lever sammen med en mann som ikke kan utelukkes å være faren, med mindre hun sannsynliggjør at han ikke er far til barnet.

En mann er utelukket som far dersom det i samsvar med lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre er fastslått ved rettskraftig dom, forelegg eller skriftlig erkjennelse at en annen er far til barnet.

§ 2. Arbeids- og velferdsetaten kan sette som vilkår for rett til stønad at barnets mor ved blodprøver og DNA-test sannsynliggjør at den mannen hun lever sammen med ikke er far til barnet. Utgiftene til blodprøver og analyser betales av det offentlige.