Brønnøy tingrett – Sak etter barneloven

9. januar 2018 er advokat Christian Wulff Hansen i Brønnøy tingrett i sak etter barneloven.

 

Alle sorenskriverne som har styrt bare Brønnøy tingrett:

  • 1919-1945 Kristian M Moss
  • 1945-1951 Thorleiv Bull Njaa
  • 1951-1960 Erling Koppang
  • 1960-1973 Birger J Kolstad
  • 1973-1988 Bodil Aakre
  • 1989-1994 Stein Schjølberg
  • 1994-2016 Roald Tørrissen

 

Brønnøy tingrett – Sak etter barnevernloven

29. november til 1. desember er advokat Christian Wulff Hansen i Brønnøy tingrett i sak etter barnevernloven § 4-12 (rettslig overprøving av vedtak fra Fylkesnemnda i Nordland)

Advokat Wulff Hansen har mange saker i Brønnøy tingrett både etter barneloven, straffeloven og barnevernloven.

Brønnøy tingrett – Sak etter barneloven

21. september 2017 er advokat Christian Wulff Hansen i Brønnøy tingrett i sak etter barneloven.

Saker etter barneloven har vinglet i betegnelse fra barnefordelingssaker som er brukt de siste årene til foreldrekonflikter som er det nye begrepet som er ønsket innført. Saker etter barneloven har ofte flere rettsmøter. Mens det  i de fleste sakene kan være et spørsmål om det skal være rettsmekling eller ikke er det hovedregelen i saker etter barneloven (barnefordeling/foreldrekonflikter) at det skal mekles (barneloven § 61, første ledd, nr. 1.) Dette selv om saker etter barneloven ikke kan bringes inn til domstolene uten at det først er meklet på familievernkontoret. Når saken er brakt inn er det ikke uvanlig med 2-3 meklingsmøter før man eventuelt havner i en hovedforhandling.

Brønnøy Tingrett – Sak etter barneloven

bronnoytingrett
Skiftesalen i Brønnøy tingrett

21. september 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Brønnøy tingrett.

I Brønnøy tingrett benyttes “skiftesalen” som møterom i de fleste saksforberedende møter etter barneloven § 61, første ledd, nr. 1. I Brønnøy tingrett benyttes nesten alltid sakkyndig psykolog og de psykologene som anvendes benytter seg som regel av særmøter. I noen tilfeller ønsker også psykologene å avholde møter med klientene uten sine advokater. Dette er det få andre domstoler som legger opp til. Selv om det noen ganger fremstår som at sakkyndige kan bestemme dette selv, vil jeg anta at de fremmøtte har en grunnleggende rett til å ha sine advokater ved sin side gjennom hele prosessen uavhengig av hva de andre aktørene skulle mene var hensiktsmessig.

Brønnøy Tingrett – Sak etter barneloven

Brønnøy tingrett
Brønnøy tingrett

3-4. juni 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Brønnøy tingrett. Brønnøy tingrett er en av Norges minste domstoler og ligger i Brønøysund på Sør-Helgeland. Dagens sorenskriver er Roald Tørrisen og domstolen hører under Hålogaland lagmannsrett.

Mer om Brønnøy tingrett

Brønnøy tingrett – Sak etter barneloven

bronnoytingrettdomstol28. april 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Brønnøy tingrett i sak etter barneloven. Når jeg skriver sak etter barneloven så er dette nesten alltid en sak etter kapittel 5-7 og vil da si sak om fast bosted, samvær og/eller foreldreansvar.

Mer eller mindre alle saker som omhandler fast bosted (noen sier fortsatt omsorg, men det brukes ikke som begrep i barneloven) handler også om samvær. Den som ikke har barnets faste bosted skal som regel ha en samværsløsing. Derimot er det saker som bare omhandler samvær. Samværssaker kan omhandle hyppighet, omfang, tilsyn, opptrapping og diverse kontrolltiltak. Saker om foreldreansvar bringes ikke så ofte inn for retten da terskelen til å få ha del i foreldreansvaret er svært lav. Dette da det meste av bestemmelsesrett følger fast bosted, jf barneloven § 37.