Plikt til å møte til mekling: Sentrale regler og unntak

mekling foreldretvister, møteplikt mekling, unntak meklingsplikt, mekling utlandet, fullmektig mekling, separat mekling, dokumentasjon fraværsgrunn, skjønnsmessig vurdering mekling, regler mekling samlivsbrudd, prosessledende avgjørelser mekling

Mekling i forbindelse med foreldretvister er en sentral del av prosessen for å løse konflikter på en konstruktiv måte. Det norske regelverket, spesielt FOR-2006-12-18-1478-§7, omhandler spesifikke krav og prosedyrer som foreldrene må følge i forbindelse med mekling.

Foreldrenes forpliktelse til å møte til mekling er grunnleggende. De skal vanligvis møte personlig og samtidig foran mekleren. Dette sikrer at begge parters synspunkter og interesser blir hørt og vurdert under samme vilkår. Møtet foregår vanligvis uten fullmektig, som advokat eller en venn, men det kan gis unntak i særskilte tilfeller. Eksempler på slike tilfeller kan inkludere situasjoner hvor det kunne vært søkt om skilsmisse på grunn av mishandling, men hvor en av partene velger å søke om separasjon. I disse tilfellene tar mekleren en skjønnsmessig avgjørelse om det er rimelig å tillate en fullmektig.

Det er også situasjoner hvor det kan mekles for partene hver for seg. Dette er forbeholdt situasjoner der sterke grunner, som f.eks. frykt for vold eller alvorlig konflikt, taler for separat mekling. Mekleren må gjøre en konkret vurdering for å fastslå om det foreligger sterke nok grunner for et slikt unntak.

Videre er det situasjoner hvor en forelder ikke er pliktig til å møte til mekling. Dette kan være tilfelle ved alvorlig sykdom eller andre tvingende grunner. I disse tilfellene må sykdom eller annen fraværsgrunn dokumenteres, og mekleren avgjør om grunnene er tilstrekkelige for å unnta forelderen fra møteplikten.

Når det gjelder foreldre bosatt i utlandet, er det spesifikke regler. Hvis den forelderen som ikke har begjært mekling bor i utlandet, kreves det vanligvis ikke mekling for vedkommende. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) kan i særlige tilfeller gi unntak fra møteplikten når begge foreldre eller den som begjærer mekling er bosatt i utlandet. Unntak gis basert på en skjønnsmessig vurdering av særlige grunner som gjør det urimelig å kreve mekling.

For samboere som går gjennom et samlivsbrudd, er det egne regler. Disse har ikke plikt til å mekle hvis en eller begge av dem er bosatt i utlandet ved samlivsbruddet.

Avgjørelser om møte med fullmektig, separat mekling, tvingende grunner eller unntak fra meklingsplikt er prosessledende og kan ikke påklages. Imidlertid kan de være relevante i en eventuell klage på separasjons- eller skilsmissebevilling.