Forskrift om utstedelse av fødselsattester i folkeregistrene

En av de korteste forskriftene er Forskrift om utstedelse av fødselsattester i folkeregistrene som sier at “folkeregistrene bemyndiges til å utstede fødselsattester” og at “Skattedirektoratet gis fullmakt til å fastsette forskrifter for slik attestutstedelse.”

Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet, og har den sentrale faglige og administrative ledelsen av Skatteetaten som er organisert i fem skattekontor Skattedirektoratet består av det strategiske direktoratet og Skatteetatens IT – og servicepartner, som er Skatteetatens leverandør innenfor IT og administrative tjenester.

Mer om folkeregisterfunksjoner…