Foreldreansvarets innhold

Det er vanskelig for mange å definere hva foreldreansvaret er. Det kan være greit innledningsvis å si at det i rettslig sammenheng bare brukes foreldreansvar, fast bosted og samvær. Noen har tatt til seg begreper som foreldrerett og omsorg, men dette er begreper som i nyere lovgivning og praksis ikke er gitt noe innhold.

Barneloven definerer ikke omfanget og innholdet av foreldreansvaret. Det som kommer klart frem av barneloven er at dersom du har del i foreldreansvaret så kan du nekte å samtykke til at den som har fast bosted for barnet flytter ut av landet med barnet. Ellers er det vanlig å tro at rett til informasjon om barnets skolegang og helse hører til foreldreansvaret. Dette er feil. Rett til informasjon har man uten å ha del i foreldreansvaret. Dette følger direkte av barneloven § 47

§ 47. Rett til opplysningar om barnet.

Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet når det blir bede om det. Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar kan nektast gjeve dersom det kan vere til skade for barnet.

Avslag på krav om opplysningar etter første stykket andre punktum kan påklagast til fylkesmannen. Reglane i forvaltningslova kapittel VI gjeld så langt dei høver, jamvel om avslaget er gjeve av private.

I særlege høve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har foreldreansvaret, skal tape opplysningsretten etter paragrafen her

Hva gjenstår da av rettigheter og plikter knyttet til foreldreansvaret? Høyesterett gjorde en slags oppsummering av foreldreansvarets innhold i en avgjørelse fra 2003 (Rt-2003-35)

«… Under foreldreansvaret hører blant annet vergemål, avgjørelser om medisinsk behandling og samtykke til medisinske inngrep, valg av type skole, samtykke til adopsjon, navnevalg, samtykke til inngåelse av ekteskap, innmelding i trossamfunn, utstedelse av pass og flytting utenlands, jf. Ot.prp. nr. 56 (1996-1997) på side 56. Felles foreldreansvar innebærer at beføyelsene ligger til foreldrene i fellesskap. Området for foreldreansvaret etter samlivsbrudd avgrenses etter barneloven § 35b mot større avgjørelser om dagliglivet, som den av foreldrene som barnet bor fast hos treffer, og avgjørelser som følger med det å være sammen med barnet. Barnet selv skal etter hvert også involveres i beslutningene. …»

Oppsummeringen er ikke nødvendigvis utfyllende da ny lovgivning og spredt lovgivning vil kunne tillegge enkelte oppgaver til foreldreansvaret. I min advokatpraksis så er som regel foreldreansvaret et tema hvor den ene forelderen enten har så liten kontakt med barnet at det vil være kunnstig at denne forelderen skal ha en slik styringsrett i barnets liv eller når konfliktnivået mellom foreldrene er så høyt at det vanskelig vil bli enighet om de avgjørelser som skal tas i fellesskap. Det kan også tenkes at vidt forskjellige trosretninger kan nødvendiggjøre en deling av foreldreansvaret dersom man er ufravikelig i sin mening om i hvilken tro barnet skal oppdras.