Hva er målet med mekling etter ekteskapsloven og barneloven?

mekling etter ekteskapsloven, barneloven mekling, foreldreavtale mekling, meklerens rolle i familiekonflikter, foreldreansvar mekling, samværsrett mekling, barns beste i mekling, tvangsfullbyrdelse av meklingsavtale, taushetsplikt mekler, opplysningsplikt mekler, barneverntjenesten mekling, ekteskapsloven mekling, forvaltningsloven og mekling, alternative løsninger mekling, tvisteløsning familiekonflikter, konstruktiv dialog mekling, familierett veiledning, meklingsprosess, tvangsgjennomføring meklingsavtale, foreldrekonflikt løsning.

§ 1 i forskriften om mekling etter ekteskapsloven og barneloven omhandler meklingens innhold og formål. Meklingen innledes med at mekleren informerer foreldrene om meklingsordningen og dens mål. Hovedmålet med meklingen er å bistå foreldrene i å utarbeide en skriftlig avtale om forhold knyttet til barna, som for eksempel hvor barnet skal bo fast, foreldreansvar og samværsrett.

Under meklingen får foreldrene veiledning om relevante regler i barneloven og andre lover som berører forholdet mellom barn og foreldre som ikke bor sammen. Meklerens rolle er å fasilitere dialogen mellom foreldrene og bidra til en konstruktiv diskusjon.

Dersom enighet ikke oppnås i løpet av første meklingstime, oppfordres foreldrene til å delta i ytterligere tre timer med mekling. Mekleren kan, basert på en konkret vurdering, tilby enda tre tilleggstimer, slik at total meklingstid kan nå opp til sju timer.

I tilfeller hvor foreldrene ikke når enighet gjennom meklingen, skal mekleren veilede dem om hvordan de kan håndtere situasjonen videre, inkludert mulige alternativer for å finne en løsning.

Det er viktig å merke seg at en avtale inngått under meklingen ikke er gjenstand for tvangsfullbyrdelse, i henhold til barneloven § 65. Mekleren er heller ikke ansvarlig for innholdet i avtalen.

Mekleren har taushetsplikt angående informasjon oppnådd under meklingen. Denne taushetsplikten er regulert både i ekteskapsloven og i forvaltningsloven. Videre har mekleren en opplysningsplikt til barneverntjenesten ved mistanke om mishandling eller alvorlig omsorgssvikt, i samsvar med ekteskapsloven § 26a og barneloven § 50.

Under meklingen er det viktig at mekleren sikrer at foreldrenes personopplysninger er korrekte og at de forstår meklingsprosessen og dens mål. Mekleren skal også gi veiledning om økonomiske konsekvenser av avtalen og henvise til relevante instanser for ytterligere informasjon og støtte.

Målet med meklingen er ikke bare å oppnå en avtale, men også å skape et grunnlag for at foreldrene selv kan forvalte og vedlikeholde avtalen. Meklerens bidrag til å foreslå alternative løsninger kan være avgjørende, spesielt i tilfeller hvor det er utfordrende for foreldrene å nå enighet.

Mekleren skal også informere foreldrene om muligheten for å få en avtale fastsatt av fylkesmannen, slik at den kan bli tvangsgjennomført etter barneloven § 65, dersom begge foreldre ønsker dette.

Det er alltid fordelaktig å avtale et møte med en advokat som spesialiserer seg på foreldrekonflikter før man deltar i meklingsmøte på familievernkontoret. En slik forberedelse kan spille en kritisk rolle i å forme utfallet av meklingen og fremtidige avtaler. En advokat med spesialkompetanse på området kan gi verdifull innsikt i gjeldende regelverk, hjelpe til med å sette realistiske forventninger og veilede i strategiske beslutninger som kan påvirke din situasjon på lang sikt. Denne formen for juridisk veiledning sikrer at du går inn i meklingen godt forberedt, med en klar forståelse av dine rettigheter og plikter, samt en strategi for å ivareta dine og barnas interesser. Slike møter kan være avgjørende for å oppnå en løsning som både er rettferdig og i tråd med barnets beste, samtidig som den respekterer dine personlige mål og prioriteringer. Ved å ta proaktive skritt som dette, styrker du din posisjon og bidrar til en mer effektiv og målrettet meklingsprosess.

Avtal samtale med advokat Christian Wulff Hansen ved å trykke på denne setningen.