Om “vanlig samvær” i barneloven

Om "vanlig samvær" i barneloven

Barneloven i Norge gir foreldre anledning til å avtale samværsrett på bakgrunn av hva de mener er best for barnet. Dette kan gjøres i samarbeid med hverandre eller ved at domstolen fatter en avgjørelse. Når foreldrene avtaler samvær skal det legges vekt på flere faktorer, blant annet omsynet til best mulig samlet foreldrekontakt, barnets alder, tilknytning til nærmiljøet og reiseavstand mellom foreldrene. Dersom partene velger å avtale eller fastsette en “vanlig samværsrett” gir dette rett til å være sammen med barnet en ettermiddag i uka med overnatting, annenhver helg, til sammen tre uker i sommerferien, og annenhver høst-, jul-, vinter- og påskeferie.

Det er viktig å påpeke at denne definisjonen av vanlig samvær kun er en definisjon, og at mange velger å avtale noe annet enn dette. Videre vil domstolene som regel skreddersy et samværsopplegg basert på barnets behov og foreldrenes situasjon, og vil derfor ikke alltid følge denne definisjonen.

Mens barneloven gir foreldre stor frihet til å avtale samvær, er det viktig å huske på at denne avtalen skal være til barnets beste. Foreldrene skal altså ikke avtale et samvær som går på bekostning av barnets behov og interesser. Dersom partene ikke klarer å avtale samvær på en tilfredsstillende måte, kan domstolen bistå med å fastsette et samværsopplegg som tar hensyn til barnets behov.

Barneloven fastsetter ingen minstesamvær eller garantert samvær. Dette betyr at det ikke finnes noen lovpålagt rett til samvær mellom foreldre og barn. Samvær skal avtales ut fra hva som er best for barnet, og det er ingen selvfølgelig rettighet for en forelder å få samvær. Dersom det er forhold som tilsier at samvær vil være skadelig for barnet, kan domstolen avslå en forelders krav om samvær.

Samvær er ofte en av de mest utfordrende delene av en barnefordelingssak. Foreldre kan ha ulike oppfatninger om hva som er best for barnet, og det kan være følelser knyttet til saken som gjør det vanskelig å komme til enighet. Det kan også være praktiske utfordringer, som for eksempel avstand mellom foreldrene, som påvirker samværsordningen. Dersom partene ikke klarer å komme til enighet om samvær, kan det derfor være lurt å søke hjelp fra en advokat eller mekler som kan bistå med å finne en løsning som tar hensyn til både foreldrenes og barnets behov.

Tvunget kurs før når man setter barn til verden

I norge i dag er det tvunget mekling når foreldre går fra hverandre og har mindreårige barn. Hva hvis man kunne sørget for at kommende foreldre satte seg inn i barns behov på et tidligere tidspunkt? Det har lenge vært populært å si at man må ha førerkort for bil, men alle kan få unger. Hvor er skadepotensialet størst?

Dette fikk meg til å tenke på hvordan man praktiske kunne laget et slikt velmenende opplegg uten at det ville være støtende for noen. Jeg tror at det eneste fornuftige ville være å koble det opp mot barnetrygd og foreldreansvar. Det vil si at det arrangeres kurs som må gjennomføres for at man skal ha rett på barnetrygd. Dersom man kan vise til at man har deltatt på kurset, ikke krav om å bestå noen prøve, så vil man også ha rett til barnetrygd. Velger man ikke å møte opp eller gjennomføre så får man ikke barnetrygd. Man kan velge å ta kurset senere og får da barnetrygd fra det tidspunktet. Penger vil etter all sannsynlighet være det eneste virksomme stimuleringsmidlet. Et slikt kurs kunne tatt for seg de vanlige utfordringer de fleste foreldre møter. Det være seg grensesetting, hygiene osv. Poenget vil være å ruste alle bedre til å være en god forelder uten å si at det er bare èn måte å gjøre ting på.

Etter min mening er dette ikke inngripende. Det er mekling mellom foreldre etter samlivsbrudd og det med fokus på barnas nye situasjon. Kanskje har det en samfunnsøkonomisk gevinst gjennom mindre behov for tiltak (råd og veiledning) fra barnevernet.

Jeg kjenner ikke til at dette er foreslått av noen politisk, men jeg mener det er en fullt ut forsvarlig tanke.

Fortsatt Foreldre

“Fortsatt foreldre” er et kurs fra Modum bad.

Modum bad beskriver på sine nettsider at kurset er for deg som ønsker å:

• bidra til at samarbeidet etter bruddet skal fungere mest mulig positivt for både voksne og barn
• møte mulige konflikter på en konstruktiv og løsningsfokusert måte
• legge bruddet bak deg – og se framover i livet
• få ny innsikt og forståelse som kan bidra til at du kan ivareta foreldrerollen din og samarbeide GODT NOK med den andre forelderen til barna

Kurset Fortsatt Foreldre er mer enn et kurs. Det er også et møtested for foreldre som har barn med en de ikke bor sammen med, et møtested for ny kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring av sin egen rolle som forelder og samarbeidspartner. På kurset treffer man andre i samme situasjon som kan gi viktige innspill til hvordan man kan skape et godt samarbeidsklima og prioritere barnas behov for trygghet og forutsigbarhet i sine liv hvor de skal tilpasse seg mor og far sine nye livssituasjoner, som kan inkludere både nye partnere og andre barn, bosted og sosialt liv.

kursoversikt finner du her…

Har du deltatt på dette kurset? Gi gjerne tilbakemelding.