Mekling/Forhandling før hovedforhandling: Valg av dommer og sakkyndig

Mekling i barnefordeling, forhandling før hovedforhandling, valg av dommer og sakkyndig, bytte av sakkyndig, prosessøkonomiske hensyn, objektivitet i rettsprosessen, advokatens rolle i barnefordeling, rettslig mekling, effektiv saksbehandling, barnefordelingssaker, juridiske prosedyrer, rettferdig rettsbehandling, oppnevning av ny sakkyndig, barnefordeling og dommere.

I barnefordelingssaker er det ikke uvanlig at det foregår mekling eller forhandling før en hovedforhandling. En viktig del av denne prosessen er spørsmålet om bruk av samme dommer og sakkyndig som deltok i forhandlingsfasen. Det er flere aspekter ved dette som krever nøye overveielse.

Prinsipielt er det ingenting i veien for at samme dommer og sakkyndig som var involvert i meklings- eller forhandlingsfasen også deltar i hovedforhandlingen. Dette kan til og med være en fordel, da de allerede har inngående kjennskap til saken. Det er imidlertid viktig å vurdere om deres tidligere involvering på noen måte kan påvirke deres objektivitet i hovedforhandlingen.

Hvis en part føler at den forhandlingsbaserte løsningsmodellen ikke har lyktes, eller hvis det er bekymringer rundt objektiviteten til dommeren eller den sakkyndige, har parten rett til å anmode om et bytte. En slik anmodning må imidlertid vurderes nøye, da det kan ha implikasjoner for både saksbehandlingstiden og prosessøkonomien.

Når en advokat vurderer å be om oppnevning av en ny sakkyndig, er det også viktig å ta hensyn til de prosessøkonomiske konsekvensene. Å bytte ut en sakkyndig kan medføre ytterligere kostnader og potensielt forlenge saksbehandlingen. Dette må balanseres mot behovet for å sikre en rettferdig og upartisk behandling av saken.