Flyttemelding for barn

Flyttemelding for barn

Hvis du ønsker å flytte et barn (person under 18 år) fremgår følgende av Skatteetatens hjemmeside (mine kommentarer i parentes):

Hvem skal skrive under når?

Dersom det på flyttetidspunktet er slik at

  • begge foreldrene er registrert bosatt sammen med barnet og har felles foreldreansvar, og den ene tar med seg barnet og flytter ut av felles hjem, må begge skrive under på flyttemeldingen.  (Det er fordi barnet har fast bosted, jf bl § 37 hos den som bor igjen)
  • barnet er registert bosatt sammen med begge foreldrene, men bare den ene har foreldreansvar, er det nok med dennes underskrift på flyttemeldingen. (Dette er svært merkelig da bestemmelsesretten er lagt til § 37 og ikke til barneloven § 30. Regelen følger av forskrift  om folkeregistrering § 7-2- se under.)
  • barnet er registert bosatt hos den ene av foreldrene med felles foreldreansvar, holder det at denne skriver under på flyttemeldingen. (Igjen ganske merkelig dersom barnet mot formodning har fast bosted hos en forelder som ikke har del i foreldreansvaret. Skjer ikke ofte, men fått henvendelser hvor det er situasjonen. Punktet strider da mot bl. § 37)
  • barnet er registert bosatt hos den ene av foreldrene med felles foreldreansvarmen det foreligger avtale om delt bosted. Da må begge foreldre skrive under flyttemeldingen. (En svært vanlig situasjon)
  • barnet er registrert bosatt hos en forelder som ikke har foreldreansvar, skal den som har foreldreansvaret skrive under på flyttemeldingen. (igjen har jeg vanskelig for å forstå hvordan dette harmonerer med barneloven § 37)

 

Flytting kan bestemmes utelukkende (innenlands) av den barnet har fast bosted hos. Dette følger av barneloven § 37:

§ 37. Avgjerder som kan takast av den som barnet bur fast saman med.

Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet.

Her melder du flytting elektronisk: Skatteetaten/Folkeregistret

 


§ 7-2.Krav til flyttemelding

Melding om flytting skal gis på særskilt papirblankett eller elektronisk blankett fastsatt eller godkjent av Skattedirektoratet. Også melding avgitt på annen måte kan godtas dersom den inneholder de nødvendige opplysninger og for øvrig fremstår som en viljeserklæring om at det er foretatt en flytting. Melding om flytting til og fra utlandet skal alltid gis på papirblankett.

Flyttemelding gitt på papir skal være underskrevet av den som har meldeplikt etter loven, eller av den som den meldepliktige har gitt fullmakt. For umyndiggjorte skal vergen underskrive. For personer under 18 år er det den eller de som har foreldreansvar og som barnet bor fast sammen med som skal underskrive. For personer som har fått oppnevnt hjelpeverge som nevnt i vergemålsloven § 16 eller § 90a, kan denne underskrive meldingen alene dersom dette faller inn under hjelpevergens oppdrag.


Hvis du trenger bistand fra advokat Christian Wulff Hansen fyller du bare ut dette kontaktskjemaet:
[wcp_contactform id=”wcpform_1″]