Gratis advokat i barnevernsaker

Hvis kommunen v/ barnevernet fatter et vedtak etter barnevernloven § 4-12 har foreldrene krav på fri rettshjelp. Dette gjelder også akuttvedtak. Foreldrene kan da velge fritt hvilken advokat de ønsker å bruke, uansett hvor i Norge advokaten har kontor, og det offentlige vil betale for advokatens arbeidstimer. I flere av fylkesnemndene dekker også nemnda reise og opphold for advokaten, men med noen spesielle forbehold. Som regel får man ikke opphevet bostedsforbeholdet fullt ut når det velges en advokat som ikke bor der klienten bor eller i nærheten. Likevel velger de fleste fylkesnemndene å oppheve bostedsforbeholdet delvis ved at advokaten får skrive reiseregning fra der klienten bor. Altså utgifter som ville ha påløpt dersom klienten valgte en advokat i sitt eget hjemsted. dette gjelder både reisetid og utlegg til fly, tog osv. Det kan være mange grunner til at klienten ikke kan eller bør velge en advokat på sitt eget hjemsted. Det kan være habilitetsproblemer eller at advokatene der ikke har særlig kunnskap om fagfeltet. Jeg tenker derfor at nemndene er for strenge når de synes å føre en stram linje hva gjelder oppheving av bostedsforbeholdet.

Har du en sak etter barnevernloven og ønsker å bruke vår hjelp kan du ta kontakt her ved å trykke her.  eller ringe oss på 751 75 800. Vi bistår i barnevernsaker over 02hele landet.