Fremlegging av omkostningsoppgave

Ved hovedforhandlingens slutt fremlegges omkostningsoppgaven fra begge advokatene. Noen tingretter praktiserer fortsatt dette slapt og godtar at advokatene først sender omkostningsoppgaven på telefaks en dag eller to senere. De fleste tingretter og alle lagmannsretter er restriktive og ber advokatene fremlegge omkostningsoppgaven etter prosedyrene.

En omkostningsoppgave er en oversikt over de utgifter parten har hatt med saken og som vanligvis kreves dekket av den andre parten.

§ 20-5. Utmåling av erstatning for sakskostnader

(1) Full erstatning for sakskostnader skal dekke alle partens nødvendige kostnader ved saken som ikke særlige regler gir grunnlag for å unnta. Ved vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige, legges det vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem. Parten kan kreve rimelig godtgjøring for eget arbeid med saken når det har vært særlig omfattende eller det ellers måtte ha vært utført av en prosessfullmektig eller annen fagkyndig hjelper.

(2) I forliksrådet gis erstatning for sakskostnader bare innenfor rammen av § 6-13, og for saker behandlet etter reglene for småkravprosess bare innenfor rammen av § 10-5. Tredje til sjette ledd gjelder ikke for forliksrådet.

(3) I saker som avgjøres etter muntlig forhandling, skal en part inngi oppgave over sakskostnader når de kreves erstattet. Oppgaven skal inngis ved rettsmøtets avslutning. Dersom størrelsen på noen av postene ikke er kjent, skal oppgaven suppleres innen den frist retten fastsetter. Utgiftspostene skal spesifiseres slik at retten har tilstrekkelig grunnlag for å foreta utmålingen. For salærutgifter skal det alltid angis hvor store beløp og hvor mange timers arbeid som knytter seg til disse stadier av saken:
a) fram til det blir inngitt stevning eller tilsvar, eventuelt anke eller anketilsvar,
b) fram til hovedforhandling eller muntlig sluttbehandling, eventuelt ankeforhandling, tar til, og
c) fram til sakens avslutning for instansen.

(4) I saker uten muntlig forhandling kan ikke salærutgifter erstattes med mer enn kr 15 000 uten at det er inngitt kostnadsoppgave etter tredje ledd.

(5) Retten prøver også poster i oppgaven som motparten har godkjent. Overveier retten å nedsette kravet uten innsigelse fra motparten, skal partene gis adgang til å uttale seg.

(6) En part som ikke har inngitt pliktig kostnadsoppgave etter tredje ledd, tilkjennes ikke sakskostnader.

Det er vanlig at oppgaven deles inn etter systemet i 3. ledd. Det er også vanlig at det vedlegges timeliste, kvitteringer og annet bakgrunnsmaterial. Systemet ivaretar at begge advokatene får mulighet til å fremme evt. innsigelser mot den andres salærkrav. I de tilfeller der advokatene ligger noenlunde likt er det ikke vanlig å fremme innsigelser, men retten kan velge å sette ned salæret i noen tilfeller. Der en advokat har et vesentlig høyere salærkrav enn den andre er det vanlig at den som ligger svært lav fremmer en innsigelser. Det kan være at en av partene har hatt en betydelig mer krevende sak (f.eks. ved å ha en bevisbyrde i en komplisert sak – som f.eks. mistanker om overgrep osv) og at en forskjell er naturlig. Det er derfor ingen automatikk i at man får medhold i sin innsigelse.