Første møte med advokat i barnefordelingssak

Huskeliste AdvokatmøteNoen er bare i kontakt med advokat èn gang i livet. Noen er i kontakt med advokat årlig. Som advokat er det lettere når klienten hjelper deg å skaffe oversikt over situasjonen. Det er mange ting du som klient kan gjøre for å lette barnefordelingsadvokatens arbeid.

1. Ta med meklingsattesten. Dersom det er aktuelt å ta saken videre er det viktig at du innhenter meklingsattest. Dersom du ikke har meklingsattest bør du bestille time til familievernkontoret allerede før du møter hos advokaten. Uten meklingsattest har advokaten svært begrensede muligheter til å bringe saken videre.

2. Ta med dokumentasjon dersom du kan ha krav på fri rettshjelp. Det advokaten vil kreve er din siste ligning (den siste tilgjengelige ligningen) og den siste utbetalingen av lønn eller fra NAV. Dersom du har samboer eller er gift skal også dokumentasjon for denne medbringes.

3. Brev du har fått fra motparten eller motpartens advokat.

4. Sakspapirer dersom saken har pågått ved en tidligere anledning og har fått et utfall som nå av en eller annen grunn er problematisk.

5. Noen velger å skriver journaler hvor de kort beskriver hendelsesforløp som kan være av betydning. Dersom disse er objektivt skrevet med dato og hva som har skjedd kan det være til meget stor hjelp både for advokaten å forstå situasjonen, men også for din egen del den dagen du skal forklare deg for retten. Jeg er også kjent med at flere sakkyndige gjerne gjennomgår slike notater dersom det ikke er i ren skadefryd det skrives.

6. Spørsmål du måtte ha. Bruk tiden på advokatkontoret godt. De fleste har mange spørsmål, men glemmer de fleste når de sitter i samtalen.

7. Sist men ikke minst. Vær helt åpen. Det ligger i barnesakers natur at det vil fremkomme spørsmål som er svært personlige som vil ha betydning for vurderingen av omsorgsevne eller andre relevante momenter. Dersom du holder tilbake informasjon gjør du din egen sak dårligere og advokatens jobb umulig.

Huskeliste: Hva vektlegges i en barnefordelingssak

Ikke alle momenter er like relevante i alle saker, men man kan likevel lage en liste for tanken om hva som er viktig når retten skal ta stilling til hvem barnet skal bo fast sammen med og hvilken samværsløsning som vil være den beste.

  • Best mulig samlet foreldrekontakt (hvem av foreldrene samarbeider best? legger best tilrette for at den andre skal ha kontakt)
  • Status Quo (hvilket omsorgsalternativ sikrer at dagens situasjon opprettholdes i forhold til skole, omgangskrets og andre viktige rammer?)
  • Nettverk (Hvilket nettverk av venner og familie er det hos foreldrene?)
  • Personlige egenskaper (vanskelig å definere. Egenskaper som empati, tolmodighet osv er ingen lett bevismessig oppgave)
  • Tilknytning (hvem er barnet mest tilknyttet til? har man forsøkt å se det fra den andres side? kan barnet være like tilknyttet begge eller ha en likeverdig men forskjellig tilknytning?)
  • Barnas egne meninger. Hva vil barnet? Tilsier barnets alder og modenhet at dette får stor vekt?
  • Søskenkontakt. Vil det ene alternativet bedre sikre at søsken får vokse opp sammen og ha en god kontakt?

Momenter av mindre betydning. Dette er momenter jeg opplever blir tatt opp av noen foreldre, men som jeg aldri opplever at retten vektlegger:

  • Religion
  • Penger
  • Årsak til samlivsbruddet

Dette er bare noen punkter for tanken basert på egne erfaringer. Andre momenter vil være avgjørende og hver sak skal vurderes konkret.