Barneombudets oppgaver

barneombud lov advokat hjelp

Lov om barneombud ble innført for å ivareta og fremme barns interesser i samfunnet. I § 3 i lov om barneombud fastsettes oppgavene til barneombudet. Disse oppgavene er svært viktige for å sikre at barns rettigheter og interesser blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte.

En av oppgavene til barneombudet er å ivareta barns interesser i samband med planlegging og utredning på alle felter. Dette betyr at barneombudet skal følge med i ulike prosesser som kan påvirke barns oppvekstkår, og komme med innspill og tilbakemeldinger for å sikre at barns interesser blir hørt og ivaretatt.

En annen viktig oppgave til barneombudet er å følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt. Dette inkluderer å sjekke om norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Dette er spesielt viktig for å sikre at barn får de rettighetene de har krav på og at de ikke blir utsatt for urettferdige behandlinger.

Barneombudet skal også foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet og fremme forslag til tiltak som kan løse eller forebygge konflikter mellom barn og samfunn. Dette er viktige oppgaver for å sikre at barn får rettferdig behandling og at konflikter kan løses på en måte som ivaretar barnas interesser.

Til slutt har barneombudet en oppgave med å følge med at det gis tilstrekkelig informasjon til det offentlige og private om barns rettigheter og de tiltak de har behov for. Dette er viktig for å sikre at barn blir informert om rettighetene sine og at de får tilgang til de tiltakene de har behov for.

Barneombudet kan virke av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre. Det er barneombudet selv som avgjør om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til behandling. Dette gir barneombudet en viss grad av selvstendighet og frihet til å følge opp oppgavene på en måte som ivaretar barns interesser på best mulig måte.

I sum er loven om barneombud svært viktig for å ivareta og fremme barns interesser i samfunnet. Barneombudets oppgaver er varierte og omfatter alt fra å følge med i lovgivning til å foreslå tiltak som kan løse eller forebygge konflikter mellom barn og samfunn. Gjennom å følge opp disse oppgavene kan barneombudet bidra til å sikre at barns rettigheter og interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.

Hva er barneombudets oppgaver?

Barneombudets oppgaver fremgår av § 3 i lov om barneombud (barneombudsloven)

Lov om barneombud [barneombudsloven] § 3. (Ombudets oppgaver)

Ombudet har til oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barnsoppvekstkår.

Ombudet skal særlig:

a) av eget tiltak eller som høringsinstans ivareta barns interesser i samband med planlegging og utredning på alle felter,
b) følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, herunder om norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.
c) foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet,
d) fremme forslag til tiltak som kan løse eller forebygge konflikter mellom barn og samfunn,
e) følge med at det gis tilstrekkelig informasjon til det offentlige og private om barns rettigheter og de tiltak de har behov for.

Ombudet kan virke av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre. Barneombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til behandling.

Hva er barneombudets oppgaver?

I lov om barneombud (barneombudsloven) er det i §3 regulert hva som er barneombudets oppgaver.

Barneombudsloven § 3. (Ombudets oppgaver)

Ombudet har til oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barnsoppvekstkår.

Ombudet skal særlig:

a) av eget tiltak eller som høringsinstans ivareta barns interesser i samband med planlegging og utredning på alle felter,
b) følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, herunder om norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.
c) foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet,
d) fremme forslag til tiltak som kan løse eller forebygge konflikter mellom barn og samfunn,
e) følge med at det gis tilstrekkelig informasjon til det offentlige og private om barns rettigheter og de tiltak de har behov for.

Ombudet kan virke av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre. Barneombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til behandling.