Meklingssted ved familie- og foreldretvister: En oversikt

Meklingssted ved familie- og foreldretvister, mekling samlivsbrudd, foreldreansvar, barneloven, skilsmisse, samboerbrudd, verneting, videomekling, telefonmekling, Bufetat, domstol, samlivsbrudd prosess Hvor skal mekling etter samlivsbrudd finne sted, Hva skjer hvis foreldrene bor langt fra hverandre, Kan foreldrene velge meklingssted, Hvilken rolle spiller mekleren i å bestemme meklingssted, Er det mulig med telefon- eller videomekling og under hvilke forhold?

Mekling er en viktig del av løsningsprosessen ved familie- og foreldretvister. Denne artikkelen gir en detaljert oversikt over reglene for valg av meklingssted i Norge, som er avgjørende for en smidig og rettferdig meklingsprosess.

Bestemmelse av meklingssted

  1. Siste felles bopel: Mekling etter ekteskapsloven og for samboere skjer vanligvis der partene hadde sitt siste felles bopel. Dette sikrer at meklingen foregår i et kjent og tilgjengelig miljø for begge parter.
  2. Domstolens lokasjon: I saker etter barneloven § 51, holdes meklingen der saken skal behandles i domstolen. Dette er typisk der barnet har sitt alminnelige verneting, som er barnets bosted. I tilfeller hvor barnet har sperret adresse eller fiktive personopplysninger, vil saken og dermed meklingen, foregå ved Oslo tingrett.
  3. Foreldrenes Avtale: Foreldrene kan avtale å mekle et annet sted. Dette gir fleksibilitet og kan lette meklingsprosessen, spesielt i tilfeller hvor en standard lokasjon er upraktisk for en eller begge parter.
  4. Ensidig Møte: Hvis kun en forelder skal møte (f.eks. fordi den andre er fritatt), kan vedkommende velge meklingssted uavhengig av bopel.

Unntak og alternativer

  1. Lang avstand: Ved særlig lange avstander mellom foreldrene, kan meklingen skje via telefon eller videokonferanser. Dette er imidlertid unntaksvis og krever at mekleren vurderer dette som hensiktsmessig.
  2. Særlige omstendigheter: Mekler kan, ved tungtveiende grunner, bestemme at meklingen skal finne sted der den andre forelderen bor. Dette kan være relevant hvis en forelder har en lang og kostbar reise, eller den andre parten ikke vil møte opp.
  3. Avvist meklingsbegjæring: Hvis det allerede pågår en meklingssak mellom partene hos en annen mekler, skal en ny begjæring om mekling avvises. Dette hindrer misbruk av systemet gjennom separate meklinger.

Økonomisk støtte

Bufetats regionkontor der foreldrene utfører meklingen, vil refundere utgiftene til mekler. Dette er en viktig del av systemet for å sikre at økonomiske forhold ikke hindrer tilgang til mekling.


Det er alltid fornuftig å snakke med en advokat før du skal på mekling. Ønsker du å snakke med meg kan du kontakt her: Skjema for kontakt