Har barnevernet taushetsplikt i saker etter barneloven?

Tidligere var det alltid et tema i retten om barnevernstjenesten, dersom de var vitner i saken, hadde fått sin taushetsplikt opphevet. med virkning fra 01.01.2014 har barneloven fått en ny bestemmelse (§ 61 a) hvor det fremkommer at dersom barnevernstjenesten skal forklare seg til domstolen i saker om fast bosted, samvær eller foreldreansvar så kan barnevernstjenesten forklare seg uten at taushetsplikten aktivt må oppheves.

 

§ 61 a.Fritak for teieplikt for barnevernstenesta

Barnevernstenesta kan uhindra av teieplikta etter barnevernloven § 6-7 gi opplysningar til domstolen i sak om foreldreansvar, kvar barnet skal bu fast og samvær.