Jeg har fått en svarfrist fra motpartens advokat

Jeg har fått en svarfrist fra motpartens advokat

Det hender at advokater i sine brev skriver at frist til å svare er, og da enten en dato eller f.eks 2 uker fra mottatt brev. Skal man bry seg om slike frister? Advokater har ikke hjemmel for å sette frister generelt sett, men de kan selvfølgelig ha frister for handlinger de enten må varsle for å kunne gjennomføre eller som de kan gjennomføre uansett.

Typisk vil ofte være at dersom motparten ikke går med på et krav eller svarer innen den gitte fristen så går advokaten (klienten) til rettssak. I saker etter barneloven er det ikke krav til varsling etter tvl. § 5-2 så et slik varsel er mer en ytterligere mulighet for å gå med på kravet for å unngå rettssak. Ytterligere fordi det uansett er krav til mekling og partene sannsynligvis kjenner standpunktene til hverandre godt gjennom familievernkontoret.

Skal man tilstrebe seg å svare innen fristen? Hvis fristen er romslig og gir tid til de møter og undersøkelser som er nødvendig så vil det være tilrådelig. Det hender derimot at jeg, av en annen advokat, får beskjed om at de skal ha svar innen utgangen av kontordagen i dag eller i morgen. Vanligvis overser jeg slike frister hvis de er urimelige og min klients rettsposisjon ikke er avhengig av det.

Kan advokater sette svarfrister?

mockups-new (19)Ofte når en av foreldrene skaffer seg advokat for å kreve mer samvær, bosted eller del i foreldreansvaret så sender denne advokaten et brev direkte til den andre forelderen. I slike brev kan det stå at frist for svar er 1 uke eller 2 uker, men kan en advokat sette frister for svar? Ja, advokaten kan sette frist, men de sanksjonsmulighetene advokaten har er like uansett om du svarer før fristen eller etter fristen. Den eneste håndhevingmuligheten en advokat har i slike tilfeller er å ta saken inn for domstolene. Det er derimot ikke noe krav om at det skal gis noen frist for svar før man kan gå videre med en sak etter barneloven.

Hovedregelen i tvisteloven er at det skal sendes et prosessvarsel, jf. tvl. § 5-2, men i saker etter barneloven så kan man ikke sende inn stevning til tingretten uten at det foreligger gyldig meklingsattest. Foreligger det gyldig meklingsattest så er det dokumentasjon på at partene har forsøkt å komme frem til enighet og at partene kjenner til hverandres standpunkt. Bestemmelsen om at det skal foreligge gyldig meklingsattest gjør at det det i saker etter barneloven kapittel 5-7 ikke er nødvendig å sende prosessvarsel. Unntaket vil være dersom kravet i stevningen er et helt annet enn det kravet som ble fremsatt under mekling.

Så bør du forholde deg til frister satt av advokater? Bare hvis det passer seg. Har du behov for mer tid for f.eks. å ansette egen advokat eller undersøke noe faktum før du svarer så er det helt greit å bryte slike frister. Tror du at din tilbakemelding vil kunne avverge en sak så kan det være lurt å sende en epost til vedkommende advokat å si at svaret kommer, men noe senere. Vet du på bakgrunn av tidligere kontakt med motparten at dere har behov for domstolens hjelp og at det er uungåelig at saken vil komme opp for domstolene så trenger du ikke tenkte på fristen.

Jeg har også opplevd å få brev fra advokater en fredag og i siste setning står det at svar må foreligge senest innen kontorslutt mandag. Slike frister bryr jeg meg ikke om. som advokat skal man ha forståelse både for at man har flere saker samtidig. Kanskje er jeg i retten mandag og tirsdag uken etter. Kanskje er klienten på elgjakt eller på jobb på plattform. Man må alltid ta høyde for at advokat og klients kommunikasjon kan ta tid. Kanskje vil klienten også ha tid til å tenke på innholdet. Kanskje diskutere det med sin samboer da det påvirker familiesituasjonen (mine, dine og våre barn.) Som hovedregel vil det i de fleste saker være tilstrekkelig at brev besvares innen 14 dager.