Mandat for sakkyndig etter barneloven §61, 1. ledd nr. 3

mandatsakkyndigMandater kan være vanskelig å utforme når retten ber om forslag eller tilbakemelding. Noen ganger ber også retten om at advokatene i saken har et omforent mandat.

Det er retten som skal avgjøre saken så jeg mener klart at man ikke skal be sakkyndige ta stilling til hvor barna skal bo eller hvilket samvær som skal være. Dette er en dommeroppgave basert på juss. Sakkyndige som har en annen bakgrunn, som oftest psykolog, skal klargjøre psykologfaglige problemstillinger.

I Q15-2004 foreligger noen forslag til mandater som kan brukes.

Spesifikt forslag:

”…Med utgangspunkt i barnets beste skal domstolen avgjøre hvem av foreldrene barnet skal bo fast hos og hvilken samværsordning som skal gjennomføres. Den sakkyndige bes vurdere barnets tilknytning til hver av foreldrene, barnets eventuelle egne ønsker og de konsekvenser en eventuell flytting fra mor til far må antas å få. Den sakkyndige bes dessuten vurdere barnets utvikling og behov, partenes omsorgs- og samværskompetanse og samarbeidsmuligheter som grunnlag for fastsettelse av samværets omfang …”

Mer generelt forslag:

”…Med utgangspunkt i barnets beste skal domstolen avgjøre hvem av foreldrene barnet skal bo fast hos og hvilken samværsordning som skal gjennomføres. Den sakkyndige bes utrede og vurdere de aktuelle psykologfaglige problemstillingene som følger av anførsler og påstander i saken. …”