Mekling ved samlivsbrudd: Hva du trenger å vite

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

Når et samlivsbrudd eller en separasjon involverer felles barn under 16 år, er det obligatorisk for begge foreldrene å delta i mekling. Målet med meklingen er å hjelpe foreldrene med å lage en foreldresamarbeidsavtale som vil lette samarbeidet mellom dem når det gjelder barna.

Dette er en prosess som er nødvendig å gjennomføre, og det inkluderer foreldre som ikke kan bli enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær. Foreldre som vurderer å bringe saken til domstolen, må også delta i mekling. I noen tilfeller, som når det gjelder vold i hjemmet, kan det søkes om separat mekling, der foreldrene møter på forskjellige tidspunkter.

Meklingen finner sted på et familievernkontor eller med en ekstern mekler. Barn i skolepliktig alder og modne yngre barn kan også delta hvis de ønsker og hvis foreldrene er enige om det. Meklerne har gode erfaringer med å inkludere barn i meklingen, og det kan hjelpe med å gi bedre råd og støtte til foreldrene.

Det er viktig å huske at barn har en lovfestet rett til å bli hørt i saker som angår dem. Derfor er det viktig at foreldrene snakker med barnet om hans/hennes ønsker og behov før de tar avgjørelser om for eksempel hvor barnet skal bo. Men det er også viktig å huske på at barnet har rett til å bli hørt og ikke har en plikt til å uttale seg.

Meklingen har som mål å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale med gode ordninger for barna. Denne avtalen er en privat avtale mellom foreldrene om blant annet foreldreansvar, fast bosted og samvær. Familievernet bruker en standard mal som utgangspunkt for avtalen, men foreldrene kan justere den etter deres behov.

Det er viktig å huske at meklingsattesten er nødvendig for ulike formål. Attesten dokumenterer at den obligatoriske meklingstimen er gjennomført og er gyldig i seks måneder. Ektefeller som skal søke om separasjon, samboere som flytter fra hverandre og skal søke om utvidet barnetrygd, eller foreldre som ønsker å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene, trenger denne attesten. Den trengs også for å få innvilget fritt rettsråd fra statsforvalteren.

For å forberede foreldrene til meklingstimen kan det være lurt å bestemme seg for hvor foreldrene skal bo, snakke med barnet, gå igjennom foreldresamarbeidsavtalen på forhånd, og sette seg inn i begrepene foreldreansvar, fast bosted og samvær. Disse tiltakene kan gjøre at foreldrene får mer ut av meklingen og at de kommer frem til en avtale som vil fungere godt for hele familien.

Hva skjer om jeg ikke kommer på mekling hos familievernkontoret?

Hva skjer om jeg ikke kommer på mekling hos familievernkontoret

Når det gjelder mekling etter samlivsbrudd, er det obligatorisk for par med felles barn under 16 år å møte til mekling før det reises sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast, eller om samvær. Dette er fastsatt i barneloven § 51.

Dersom gifte foreldre med felles barn under 16 år ønsker å få separasjons- eller skilsmisseløyve, må de også ha møtt til mekling på et familievernkontor eller hos en annen godkjent mekler, i henhold til ekteskapslova §§ 20 og 22. Sambuarer med felles barn under 16 år skal også møte til mekling ved samlivsbrudd.

Selv om det er pålagt å møte til mekling, vil det ikke være noen konsekvenser hvis man ikke gjør det. Verken barneloven eller meklingsforskriften fastsetter sanksjoner ved uteblivelse fra mekling. Det vil si at den som har begjært mekling vil få attest selv om den andre ikke møter, men dersom den som har begjært mekling ikke møter, vil han eller hun heller ikke få noen attest.

Så kort oppsummert, selv om det er obligatorisk å møte til mekling etter samlivsbrudd med felles barn under 16 år, er det ingen juridiske konsekvenser ved å ikke møte opp til mekling. Men det er viktig å huske på at mekling kan være en verdifull mulighet for å finne en løsning som kan være til det beste for alle involverte parter.

Manglende kunnskap hos familievernkontorene

BADGE1Det ligger i barnerettens natur at de aller fleste klientene jeg kommer i kontakt med har forsøkt mekling på familievernkontorene. Det er forøvrig et krav i barneloven § 56, 2. ledd at det foreligger en meklingsattest som ikke er eldre enn seks måneder dersom det skal være mulig å ta saken inn for retten.

Det har alltid vært varierende kompetanse hos familievernkontorene, men jeg har i økende grad notert meg at klienter som har vært til familievernkontorene har fått villedende informasjon.

Typisk feilinformasjon som går igjen er at noen har krav på et minstesamvær. Misforståelsen gjelder betegnelsen “vanlig samvær” som fremgår av barneloven § 43. Det som faktisk står i bestemmelsen er “Vert det avtala eller fastsett «vanleg samværsrett», gjev det rett til…” Altså, dersom vanlig samvær blir bestemt eller avtalt så betyr det et slikt system som mange familievernkontor synes å tro er et minstekrav. Samvær er i de fleste tilfeller en skreddersøm. Det sier seg selv at man ikke kan operere med et minstekrav til samvær når situasjonen kan være et barn på 1 år hvor foreldrene bor på hver sin kant av landet, et barn på 15 år som nekter å dra til samværsforelderen, et barn på 7 år som har lyst å ha samvær med sin svært alkoholiserte far osv.. barneloven er vag på rettigheter nettopp da behov og situasjon varierer så mye.

 

 

Krav til meklingsattest for å ta en sak om fast bosted, samvær eller foreldreansvar inn for tingretten

Dersom du har behov for å ta en sak om fast bosted (noen kaller det fortsatt omsorg, selv om barneloven ikke bruker dette begrepet), samvær eller foreldreansvar (noen kaller dette foreldrerett uten at dette er benyttet noen steder i lovgivningen) så må du ha en meklingsattest. Det vanligste er å gjennomføre meklingen familievernkontoret (Underlagt BUF-etat), men også andre godkjente meklere kan utstede meklingsattest. Det er videre et krav om at meklingen må ha skjedd i løpet av de siste 6 mnd. Er det lengre enn 6 mnd siden dere meklet i saken så må ny attest innhentes. Det står som regel på attesten dere får at attesten er gyldig i 6 mnd. Datoen for innsending av stevning til tingretten er tidsgrensen en må forholde seg til.

Bestemmelsen finner man i barneloven § 56, 2. ledd.

 

§ 56.Vilkår for å reise sak

Er foreldra usamde om kven som skal ha foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast eller om samværet, kan kvar av dei reise sak for retten. Andre enn foreldra kan reise sak når vilkåra etter §§ 45 eller 63 er oppfylde.

Eit vilkår for å reise sak etter første stykket er at foreldra kan leggje fram gyldig meklingsattest.