Barnets beste i mekling etter Ekteskapsloven og Barneloven

Mekling ved samlivsbrudd, Barnets beste i samlivsbrudd, Mekleres rolle i barnesaker, Barns rettigheter i mekling, Samværsavtaler og barneloven, Foreldreansvar etter samlivsbrudd, Barnets stemme i mekling, Inkludering av barn i meklingsprosessen, Mekling og barnets medbestemmelsesrett, Mekleres erfaringer med barn i mekling, Mekling og barnets beste interesse, Hvordan ivareta barn i mekling, Mekling og barnets alder, Mekleres veiledning for foreldre, Barnas deltakelse i mekling, Meklingsprosess og barns behov, Samlivsbrudd og barnets rettigheter, Foreldres ansvar i mekling, Meklingsavtaler for barn, Mekling for barnets beste, Hensyn til barn i mekling, Mekling og barnets trivsel, Mekleres vurdering av barnets interesser, Barnets mening i mekling, Mekling og barnets ønsker, Samlivsbruddsprosessen for barn, Meklingstjenester for familier, Mekling og barns deltakelse, Samlivsbruddsrådgivning for barn, Barns rolle i meklingssaker.

Når foreldre går gjennom en vanskelig samlivsbruddsprosess, er det ofte barna som blir mest påvirket. Det er derfor avgjørende at hensynet til barnets beste blir ivaretatt i alle aspekter av denne prosessen, inkludert mekling etter ekteskapsloven og barneloven. Meklere spiller en viktig rolle i å sikre at barnets interesser blir tatt hensyn til på en adekvat måte.

Ifølge barneloven har barn rett til å bli hørt i saker som angår dem selv. Denne rettigheten er også nedfelt i grunnloven og FNs barnekonvensjon. Barneloven § 31 fastslår at barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Det betyr at barn har rett til å bli hørt og ha en stemme i spørsmål som omhandler deres fremtid. Meklere har plikt til å informere foreldrene om barnets rett til samvær med begge foreldrene og om barnets medbestemmelsesrett.

Meklere skal også opplyse foreldrene om barnets medbestemmelsesrett. Dette innebærer at barn som er syv år eller eldre, og også yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få muligheten til å uttrykke sine meninger før det blir truffet avgjørelser om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær.

Selv om barnet har rett til å bli hørt, har det ingen plikt til å uttale seg. Det er foreldrene som må legge til rette for at barnet kan uttrykke seg og lytte til barnets meninger før de tar viktige beslutninger som påvirker barnets liv.

Meklere skal også informere foreldrene om at barnets mening skal tillegges vekt etter alder og modenhet. Spesielt fra barnet fyller 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Dette betyr at barnets meninger vil være en betydningsfull faktor som foreldrene må ta hensyn til i meklingsprosessen.

Meklere har erfart positive resultater av å inkludere barn i meklingsprosessen. Ved å møte barna direkte, får mekler bedre innsikt i deres behov og ønsker. Dette gir foreldrene et bedre grunnlag for å komme til en avtale som er til barnets beste.

Mekleren kan enten snakke med barnet alene eller med hele familien samlet, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig. Det er imidlertid viktig at barnet ønsker å delta, og at begge foreldrene samtykker til dette. Til tross for at mekler snakker med barnet, er det foreldrene som forblir partene i meklingsprosessen, med ansvar for å komme til en best mulig avtale for barnet.

Ifølge barneloven § 48 skal alle avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær først og fremst rette seg etter hva som er best for barnet. Dette kriteriet krever en grundig vurdering av barnets interesser i hver enkelt sak.

Meklere har også plikt til å ta hensyn til barnets beste i sitt meklingsarbeid. Dette innebærer å veilede foreldrene i å finne løsninger som ivaretar barnets behov og trivsel på best mulig måte.

Tips for foreldre: Hva du bør tenke på før mekling på familievernkontoret

Tips for foreldre: Hva du bør tenke på før mekling på familievernkontoret

Første gangen man skal møte på familievernkontoret kan det være en nervepirrende opplevelse. Det er viktig å forberede seg på forhånd og tenke gjennom hva som er mest vesentlig å fokusere på i meklingen. Dette innlegget vil gi noen tips og råd for foreldre som skal møte for første gang på familievernkontoret.

  1. Vær åpen og ærlig. Det er viktig å være åpen og ærlig i meklingen. Mekleren vil forsøke å finne en løsning som er til det beste for barnet, og for å kunne gjøre det er det viktig at begge parter er ærlige og åpne om sine ønsker og behov.
  2. Fokuser på barnets beste. Meklingen handler om å finne en løsning som er til det beste for barnet. Det kan være lurt å tenke på hva som er best for barnet på forhånd, og være villig til å inngå kompromisser for å oppnå dette.
  3. Lytt til den andre partens synspunkter. Det kan være vanskelig å lytte til den andre partens synspunkter hvis man er uenig, men det er viktig å huske på at meklingen handler om å finne en felles løsning. Lytt nøye til den andre partens synspunkter og forsøk å forstå deres perspektiv.
  4. Ha realistiske forventninger. Mekling er en prosess, og det kan ta tid å finne en løsning som begge parter er fornøyde med. Ha realistiske forventninger til hva som kan oppnås, og vær villig til å jobbe sammen med den andre parten for å finne en løsning.
  5. Vær forberedt. Det kan være lurt å forberede seg på forhånd ved å tenke gjennom hva man ønsker å oppnå i meklingen, og hva som er viktig for barnet. Det kan også være lurt å ta med seg relevant dokumentasjon, som for eksempel avtaler og korrespondanse mellom partene.

Mekling kan være en utfordrende opplevelse, men det er viktig å huske på at det handler om å finne en løsning som er til det beste for barnet. Ved å være åpen, fokusere på barnets beste, lytte til den andre partens synspunkter, ha realistiske forventninger og være forberedt, kan man øke sjansene for å finne en løsning som fungerer for alle parter.

Mekling ved samlivsbrudd: en oversikt over effektstudier

På nettsiden til Tidsskrift for Norsk Psykologforening kan du lese artiklen Mekling ved samlivsbrudd: en oversikt over effektstudier skrevet av Wenke Gulbrandsen og Odd Arne Tjersland ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

 “Foreldrene gir ganske likeartede svar på hva som var nyttig ved meklingen: De fikk hjelp til å kommunisere med hverandre innenfor en regulert ramme, anledning til å legge frem sitt syn, snakke om barna, bekymringer ble tatt på alvor, og de fikk nyttige innspill fra mekleren” 

Les hele artiklen her… 

Mekling ved samlivsbrudd: en oversikt over effektstudier

På nettsiden til Tidsskrift for Norsk Psykologforening kan du lese artiklen Mekling ved samlivsbrudd: en oversikt over effektstudier skrevet av Wenke Gulbrandsen og Odd Arne Tjersland ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

 “Foreldrene gir ganske likeartede svar på hva som var nyttig ved meklingen: De fikk hjelp til å kommunisere med hverandre innenfor en regulert ramme, anledning til å legge frem sitt syn, snakke om barna, bekymringer ble tatt på alvor, og de fikk nyttige innspill fra mekleren” 

Les hele artiklen her…