Barnets beste i mekling etter Ekteskapsloven og Barneloven

Mekling ved samlivsbrudd, Barnets beste i samlivsbrudd, Mekleres rolle i barnesaker, Barns rettigheter i mekling, Samværsavtaler og barneloven, Foreldreansvar etter samlivsbrudd, Barnets stemme i mekling, Inkludering av barn i meklingsprosessen, Mekling og barnets medbestemmelsesrett, Mekleres erfaringer med barn i mekling, Mekling og barnets beste interesse, Hvordan ivareta barn i mekling, Mekling og barnets alder, Mekleres veiledning for foreldre, Barnas deltakelse i mekling, Meklingsprosess og barns behov, Samlivsbrudd og barnets rettigheter, Foreldres ansvar i mekling, Meklingsavtaler for barn, Mekling for barnets beste, Hensyn til barn i mekling, Mekling og barnets trivsel, Mekleres vurdering av barnets interesser, Barnets mening i mekling, Mekling og barnets ønsker, Samlivsbruddsprosessen for barn, Meklingstjenester for familier, Mekling og barns deltakelse, Samlivsbruddsrådgivning for barn, Barns rolle i meklingssaker.

Når foreldre går gjennom en vanskelig samlivsbruddsprosess, er det ofte barna som blir mest påvirket. Det er derfor avgjørende at hensynet til barnets beste blir ivaretatt i alle aspekter av denne prosessen, inkludert mekling etter ekteskapsloven og barneloven. Meklere spiller en viktig rolle i å sikre at barnets interesser blir tatt hensyn til på en adekvat måte.

Ifølge barneloven har barn rett til å bli hørt i saker som angår dem selv. Denne rettigheten er også nedfelt i grunnloven og FNs barnekonvensjon. Barneloven § 31 fastslår at barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Det betyr at barn har rett til å bli hørt og ha en stemme i spørsmål som omhandler deres fremtid. Meklere har plikt til å informere foreldrene om barnets rett til samvær med begge foreldrene og om barnets medbestemmelsesrett.

Meklere skal også opplyse foreldrene om barnets medbestemmelsesrett. Dette innebærer at barn som er syv år eller eldre, og også yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få muligheten til å uttrykke sine meninger før det blir truffet avgjørelser om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær.

Selv om barnet har rett til å bli hørt, har det ingen plikt til å uttale seg. Det er foreldrene som må legge til rette for at barnet kan uttrykke seg og lytte til barnets meninger før de tar viktige beslutninger som påvirker barnets liv.

Meklere skal også informere foreldrene om at barnets mening skal tillegges vekt etter alder og modenhet. Spesielt fra barnet fyller 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Dette betyr at barnets meninger vil være en betydningsfull faktor som foreldrene må ta hensyn til i meklingsprosessen.

Meklere har erfart positive resultater av å inkludere barn i meklingsprosessen. Ved å møte barna direkte, får mekler bedre innsikt i deres behov og ønsker. Dette gir foreldrene et bedre grunnlag for å komme til en avtale som er til barnets beste.

Mekleren kan enten snakke med barnet alene eller med hele familien samlet, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig. Det er imidlertid viktig at barnet ønsker å delta, og at begge foreldrene samtykker til dette. Til tross for at mekler snakker med barnet, er det foreldrene som forblir partene i meklingsprosessen, med ansvar for å komme til en best mulig avtale for barnet.

Ifølge barneloven § 48 skal alle avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær først og fremst rette seg etter hva som er best for barnet. Dette kriteriet krever en grundig vurdering av barnets interesser i hver enkelt sak.

Meklere har også plikt til å ta hensyn til barnets beste i sitt meklingsarbeid. Dette innebærer å veilede foreldrene i å finne løsninger som ivaretar barnets behov og trivsel på best mulig måte.