Når kan saken behandles av norsk domstol?

I et mer og mer internasjonalt samfunn dukker det til stadighet opp situasjoner hvor en av partene har tilknytning til et annet land. Spørsmålet blir da i hvilke tilfeller skal eller kan saken om fast bosted og samvær behandles av norsk domstol?

§ 82.Når sak om foreldreansvar eller samværsrett kan handsamast av norsk doms- eller styresmakt.

Sak om foreldreansvar, om kven barnet skal bu saman med eller om samværsrett kan reisast for norsk domstol eller handsamast av fylkesmannen

a) dersom den kravet rettar seg mot er busett i Noreg
b) dersom barnet er busett i Noreg, eller
c) dersom spørsmål om foreldreansvar eller samværsrett tidlegare er avgjort i Noreg, med mindre det er høve til å få spørsmålet avgjort i utlandet og avgjerdsorganet meiner at saka bør avgjerast der.

Sak om førebels avgjerd kan handsamast av norsk domstol i alle tilfelle der barnet eller saksøkte har opphald i Noreg.

 

Mest praktisk har jeg erfart at det er at bokstav c) er grunnlaget. At det tidligere er avgjort i Norge. Det er videre praktisk med andre ledd da begjæringen kan komme i en sommerferie eller lignende når barnet befinner seg i Norge. Bokstav a) og b) er mer på linje med de ordinære verneting-reglene i tvisteloven og barneloven.