Hva vil advokaten vite i første samtale?

Mange som ringer og trenger bistand av oss i Advokatfirmaet Wulff er usikre på hvilken informasjon de skal gi i første samtale. For min egen del er jeg i starten av en samtale interessert i å få oversikt over situasjonen for så å grave dypere etter hvert. For å få oversikt er jeg som regel interessert i å vite følgende (også fint å ta med i epost-henvendelser):

  • Navn på motparten (for å avklare habilitet)
  • Alder på barna. Hvis du skriver epost så skriv navn og fødselsdato.
  • Hvor lenge foreldrene har vært sammen og når samlivsbruddet skjedde.
  • Hvilke avtaler og løsninger som har blitt praktisert etter samlivsbruddet.
  • Rollefordeling under samlivet overfor barna.
  • Hvordan er nettverket til barna (venner, slekt, familie, skole, fritidsaktiviteter osv)
  • Hva mener du vil være den beste situasjonen fremover?
  • Hvilke påstander er det i saken (begge veiene) mht hvilken løsning som ønskes (alkohol? vold? tilknytning? mm)

Momenter i barnefordelingssaker: Barnets kjønn

Et spørsmål mange klienter har er om det skilles mellom barnas kjønn når det skal velges omsorgsbase. Sagt med andre ord, er det en fordel for mor at barnet er ei jente og en fordel for far at barnet er en gutt? Har det noe å si?

Momentet synes ikke i rettspraksis å være tillagt betydning. Man vil kunne finne momentet nevnt i de lavere domstoler, men Høyesterett har ikke vektlagt dette. At momentet kan ha betydning er noe annet enn at man kan sette en generell norm basert på dette momentet. Jeg som advokat ville vært forsiktig med å bruke dette argumentet da det er den konkrete tilknytningen barnet har til sine foreldre som i hver enkelt sak skal vurderes. Å lage en generell norm basert på barnets kjønn vil lett slå feil ut for en gutt som er svært knyttet til sin mor eller ei jente som er pappadalt. Tryggest vil fortsatt være å gå inn i den enkelte situasjonen og vurdere hvert enkelt barns tilknytning gjennom samtaler (etter fylte 7 år) eller evt. observasjoner (også før 7 år.)