Barne-, Ungdoms- og Familieetaten: Oppnevning av tilsynsperson i samværssaker

Bufetat, tilsynsperson i samværssaker, barnelova § 43 a, familievernkontor, forvaltningsloven, barnets trygghet i samvær, samvær etter skilsmisse, tilsyn under samvær, rettens pålegg i samværssaker, oppnevning av tilsynspersoner, barne- og ungdomsetaten, familierett, barns velferd etter separasjon.

Samvær mellom foreldre og deres barn er et viktig aspekt av barnets liv etter en skilsmisse eller separasjon. Det er imidlertid situasjoner der samvær trenger en form for tilsyn for å sikre barnets trygghet og velvære. Barne-, Ungdoms- og Familieetaten (Bufetat) ved regionkontoret har en nøkkelrolle i å oppnevne tilsynspersoner i slike tilfeller.

Bufetats ansvar i støttet samvær

Barne-, Ungdoms- og Familieetaten, nærmere bestemt regionkontoret, har ansvaret for å oppnevne tilsynspersoner i tilfeller der retten har fastsatt samvær med tilsyn etter barnelova § 43 a første ledd, jf. § 43 a tredje ledd andre punktum. Denne oppgaven innebærer ikke bare å utpeke tilsynspersoner, men også å sikre at samværet gjennomføres i tråd med rettens pålegg, som beskrevet i barnelova § 2 første og andre ledd.

Tilsynspersonens kvalifikasjoner og rolle

Tilsynspersonen som Bufetat oppnevner, kan være en kvalifisert fagperson ansatt ved et familievernkontor eller en person som Bufetat har inngått avtale med. Avgjørelsen om hvem som blir tilsynsperson er ikke tatt lett på, da det er av avgjørende betydning at vedkommende er egnet til å utføre tilsynet i samsvar med rettens pålegg og barnets behov.

Tilsynspersonen skal ikke bare være kompetent i sitt fagområde, men også oppfattes som nøytral og i stand til å oppnå tillit hos både foreldrene og barnet. Dette er essensielt for å sikre en trygg og stabil samværssituasjon.

Forvaltningslovens relevans

Bufetats oppnevning av tilsynspersoner er underlagt regler og retningslinjer som beskrevet i forvaltningsloven. Dette inkluderer bestemmelser om taushetsplikt, som også gjelder for eksterne tilsynspersoner som Bufetat inngår avtale med. Denne loven setter rammene for hvordan ansvarlig myndighet skal håndtere saker knyttet til oppnevning av tilsynspersoner, og sikrer at barnets interesser og personvern blir ivaretatt.