Opptjening av feriepenger under sykdom og foreldrepermisjon

Opptjening av feriepenger under sykdom og foreldrepermisjon

Ferieloven §10, fjerde ledd omhandler opptjening av feriepenger under sykdom, foreldrepermisjon og andre tilfeller av fravær fra arbeidet. Det er viktig for både arbeidsgivere og arbeidstakere å forstå hvordan feriepenger beregnes i disse tilfellene.

Ifølge ferieloven §10, fjerde ledd, skal arbeidstakere som mottar sykepenger eller omsorgspenger fra arbeidsgiver, ha rett til feriepenger som om de hadde vært i arbeid. Dette betyr at arbeidstakere fortsatt skal opptjene feriepenger selv om de er syke eller tar seg av syke familiemedlemmer.

Arbeidstakere som mottar sykepenger fra folketrygden vil også opptjene feriepenger. Trygden betaler feriepenger av sykepenger utbetalt av folketrygden for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. I tillegg betaler trygden feriepenger av sykepenger som arbeidsgiver får refundert fra trygden for arbeidstakere som er unntatt fra reglene om arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven § 8-20 eller av omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom ut over 10 dager etter folketrygdloven § 9-8.

Arbeidstakere som mottar svangerskapspenger og foreldrepenger vil også opptjene feriepenger. Trygden betaler feriepenger av svangerskapspenger for arbeidstakere for inntil 64 dager av stønadsperioden, og feriepenger av foreldrepenger til arbeidstakere for inntil 12 uker med full sats eller for inntil 15 uker med 80 prosent av full sats.

Det er viktig å merke seg at det er forskjellige satser for feriepenger avhengig av om arbeidstakeren er i arbeid eller mottar sykepenger, omsorgspenger eller andre ytelser. Feriepengene skal beregnes på grunnlag av det som er utbetalt eller ville ha blitt utbetalt i løpet av opptjeningsåret.

Arbeidsgivere har ansvar for å beregne og utbetale riktig beløp i feriepenger til arbeidstakere. Det er derfor viktig at arbeidsgivere har god kjennskap til ferieloven og reglene for opptjening av feriepenger. Arbeidstakere kan også selv ha nytte av å kjenne til reglene for opptjening av feriepenger for å sikre at de får riktig utbetaling.

I sum sikrer ferieloven §10, fjerde ledd at arbeidstakere som er syke eller tar seg av syke familiemedlemmer fortsatt skal opptjene feriepenger som om de hadde vært i arbeid. På denne måten bidrar loven til å sikre arbeidstakeres rettigheter og økonomiske trygghet også i perioder med fravær fra arbeid.