Overformynderiet

Etter § 62 i vergemålsloven er det overformynderiet som skal forvalte umyndiges midler.

§ 62. For så vidt ikke annet følger av lov eller annen gyldig bestemmelse, skal umyndiges penger, bankinnskott, obligasjoner, andre pengekrav, livspoliser, aksjer og andre andeler i selskaper med begrenset ansvar forvaltes av overformynderiet.

Det samme gjelder myndige personers midler som etter lov skal forvaltes på samme måte som umyndiges midler, eller som etter gyldig bestemmelse av arvelater eller giver skal forvaltes av overformynderiet.

Det er gjort et unntak i bestemmelsen for om annet følger av lov eller bestemmelse.

Forskrift om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler av 8. februar 2000 sier at “Grensen for når overformynderiet plikter å forvalte umyndiges midler som nevnt i vergemålsloven § 62, settes til kr 75.000” ( § 1)

I dag er det derfor slik at overformynderiets inntreden i barns forvaltning av formuesverdier er på kr. 75.000,-.

[ad#200×200-rod]