Lov om vergemål for umyndige (Vergemålsloven)

LOV 1927-04-22 nr 03: Lov om vergemål for umyndige er loven som regulerer forhold knyttet til umyndige. Umyndige er ikke barne barn, men lovverket gjelder også handlerommet til barn og ungdom. Det er bl.a. her du finner det lovfestet at myndighetsalder er 18 år. En grense alle kjenner, men kanskje ikke alle vet hvor er lovfestet. Du finner også regler her knyttet til ungdoms rett til å tjene og beholde egne penger. På en måte kan en si at lovverket supplerer barneloven § 31. For selv om barneloven § 31 regulerer når barna skal høres i voksnes avgjørelser som berører deres liv, som f.eks, hvor de skal bo osv, vil regler om rett til å få seg jobb og tjene egne penger klart innvirke praktisk på disse avgjørelsene.

Overformynderiet

Etter § 62 i vergemålsloven er det overformynderiet som skal forvalte umyndiges midler.

§ 62. For så vidt ikke annet følger av lov eller annen gyldig bestemmelse, skal umyndiges penger, bankinnskott, obligasjoner, andre pengekrav, livspoliser, aksjer og andre andeler i selskaper med begrenset ansvar forvaltes av overformynderiet.

Det samme gjelder myndige personers midler som etter lov skal forvaltes på samme måte som umyndiges midler, eller som etter gyldig bestemmelse av arvelater eller giver skal forvaltes av overformynderiet.

Det er gjort et unntak i bestemmelsen for om annet følger av lov eller bestemmelse.

Forskrift om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler av 8. februar 2000 sier at «Grensen for når overformynderiet plikter å forvalte umyndiges midler som nevnt i vergemålsloven § 62, settes til kr 75.000» ( § 1)

I dag er det derfor slik at overformynderiets inntreden i barns forvaltning av formuesverdier er på kr. 75.000,-.

[ad#200×200-rod]