Den sakkyndige vurderingen i saker etter barneloven der det er påstand om vold

barnefordeling foreldrekonflikt vold advokat

Den sakkyndige vurderingen i saker etter barneloven, hvor det er påstander om vold, krever grundig undersøkelse og informasjonsinnsamling fra ulike kilder. Å benytte en enkeltstående undersøkelse som grunnlag vil ikke være tilstrekkelig for å avdekke om vold eller overgrep har skjedd, da det kan være en mulighet for at en av partene har en underliggende motivasjon for å forvrenge informasjonen eller minimalisere problemene. Konvergerende faktorer, derimot, styrker validiteten ved multiple metoder og informasjonskilder, som for eksempel påstander om vold fra en av partene, tidligere voldsdommer, rapporter fra krisesenter og symptomer på PTSD hos offeret eller utrygghet hos barna.

Imidlertid er det alltid en fare for at sakkyndige kan danne seg en hypotese tidlig i prosessen og deretter finne data som støtter konklusjonen, mens de undergraver data som utfordrer konklusjonen. Dette kan svekke validiteten i utredningen og lede til «hypotesebekreftende utredninger». For å unngå dette må den sakkyndige bruke komparenter og drøfte datamaterialet på en måte som gjør det mulig å utfordre konklusjonen. Videre må konklusjonen være fri for myter og stereotypier, for eksempel påstander om PAS eller at barn alltid vil ha glede av samvær med overgriper.

Når det gjelder påstander og anførsler om vold og overgrep, er det essensielt å utrede disse påstandene grundig. Hvis dette ikke blir gjort, kan det svekke validiteten av den sakkyndige vurderingen, og det vil da være tvilsomt om den sakkyndige kan gjøre valide vurderinger og konklusjoner om barnets utvikling og behov og foreldrenes omsorgskompetanse. Barnets opplevelse av trygghet er av sentral betydning i saker etter barneloven.

Det er også viktig å forstå informasjon i en relasjonell kontekst og ta hensyn til at offerets hukommelse kan være feilbarlig, noe som kan føre til utfordringer i rettens vurdering av troverdigheten i påstander om vold. Videre kan tidligere erfaringer med vold og vedkommendes forhold til voldsutøver påvirke opplysningenes kvalitet, samt graden av trusler mot vitnet og kvaliteter ved den sakkyndige. Gjennopplevelser av traume kan også spille en rolle i denne sammenhengen. Derfor er det viktig at den sakkyndige vurderingen tar hensyn til alle disse faktorene for å kunne gi en riktig og rettferdig vurdering av saker etter barneloven med påstander om vold.

Barneloven § 60 er endret (2014)

1. januar 2014 fikk vi en ny ordlyd i barneloven § 60 om midlertidige avgjørelser. Lovteksten lyder nå slik:

hopewulff§ 60.Førebels avgjerd

Retten kan etter krav frå ein part ta førebels avgjerd om kven av foreldra som skal ha foreldreansvaret, om kven barnet skal bu hos fast, og om samværsrett. Slik avgjerd kan gjelde for ei viss tid eller til saka er endeleg avgjord. Retten kan også ta førebels avgjerd før saka er reist, dersom særlege grunnar talar for det. Etter krav frå ein part skal retten i alle høve ta førebels avgjerd dersom det er ein risiko for at barnet blir utsett for vald eller på anna vis handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare.

Retten kan samstundes forby den andre av foreldra å kome til den eigedommen eller det bustadhuset der barnet held til. Dersom det ikkje trengst avgjerd straks, skal retten så langt råd er gje den andre høve til å uttale seg.

Når avgjerd er teken før sak er reist, skal retten setje ein frist for å reise søksmål. Fristen kan forlengjast ved avgjerd av dommaren. Er det ikkje teke ut søksmål innan fristen, fell tekne avgjerder bort.

Avgjerdene vert tekne i orskurd. Det er ikkje nødvendig å halde munnleg forhandling på førehand.

 

Det nye er at retten skal ta en midlertidig avgjørelse dersom det er risiko for at barnet utsettes for vold eller annen skadefare. Tidligere så har det vært opp til rettens skjønn slik formulert i første setning og man har opplevd at på bakgrunn av at en midlertidig avgjørelse prøves med mye mer begrenset bevisførsel enn i hovedforhandling så har domstolen valgt ikke å ta en avgjørelse selv om slik risiko er påstått å foreligge fra den ene part. Bestemmelsen gjør det nå tryggere for barn i vanskelige situasjoner siden retten også har et ansvar om forsvarlig opplyst sak før avgjørelse fattes. Samtidig er det grunn til å tro at vi kan oppleve en økning i påstander om vold og annen risio med noe dårlig bevismessig dekning, men likevel da tvinger retten til å belyse saken og ta en avgjørelse som kanskje til slutt bygger på andre momenter men gir det ønskede resultat.