Politiattest for tilsynspersoner i samværssaker

Politiattest for tilsynsperson, Barneomsorgsattest, Sikkerhet for barn i samværssaker, Tilsynsperson i samværssaker, Barnelova § 43 a, Politiattest krav, Beskyttelse av barn under samvær, Trygghet for barn i samvær, Politiattest prosess, Barneverntjeneste krav, Søknad om politiattest, Tilsynsperson ansvar, Barnets velferd i samvær, Lovendring i barneloven, Samværssaker i rettssystemet, Oppnevnelse av tilsynsperson, Politiregisterloven, Merknader på politiattest, Samværssikkerhet, Tilsynsperson rolle, Politiattest for ansatte i barneverntjenesten, Krav til tilsynspersoner, Taushetsplikt for politiattestinformasjon, Sikkerhetstiltak i samværssaker, Barnets beste i samværssaker.

Sikkerheten og velferden til barn er alltid av høyeste prioritet, spesielt når det kommer til samværssaker etter en skilsmisse eller separasjon. Som en del av å sikre barnets trygghet, har lovgiverne innført krav om politiattest for tilsynspersoner i henhold til barnelova § 43 a. Dette kravet er en del av rettssystemet for å beskytte barn mot potensielle trusler og farer.

For å kunne bli oppnevnt som tilsynsperson etter barnelova § 43 a, må enkeltpersoner legge frem en politiattest. Denne attesten er regulert i politiregisterlova § 39 første ledd, og er spesifikt en “barneomsorgsattest.” En viktig ting å merke seg er at politiattesten ikke kan være eldre enn tre måneder. Dette er for å sikre at attesten er aktuell og nylig oppdatert.

Det er viktig å påpeke at hvis en tilsynsperson allerede er omfattet av barnevernlovens regler om politiattest, gjelder ikke kravene til politiattest i denne forskriften. Dette sikrer at de ansatte i barneverntjenesten som allerede har gjennomgått politiattestprosessen, ikke trenger å gjøre det igjen når de blir oppnevnt som tilsynspersoner.

En blank politiattest er en attest som ikke har merknader eller anmerkninger knyttet til straffbare handlinger. I henhold til politiregisterlova § 39 første ledd skal politiattesten vise om en person er siktet, tiltalt, har fått forelegg eller er dømt for brudd på de straffebestemmelsene som er oppregnet. Dette inkluderer blant annet alvorlige lovbrudd som narkotikaforbrytelser, menneskehandel, vold i nære relasjoner, voldtekt, seksualforbrytelser og drap.

Dersom det er merknader på politiattesten, innebærer det at personen ikke kan oppnevnes som tilsynsperson. Dette kravet er avgjørende for å beskytte barnet og sikre at det ikke er noen potensielle trusler for barnets sikkerhet og velferd.

Det er også et krav at personer som kan bli aktuelle som tilsynspersoner, blir gjort oppmerksomme på kravet om politiattest før oppnevning eller tildeling av oppdraget. Dette bidrar til å sikre at alle involverte parter er klar over kravene og sikkerhetsaspektene knyttet til tilsynspersonrollen.

Når det gjelder opplysninger som fremkommer i politiattestene, er det strenge taushetsregler som må følges. Det er en plikt å hindre at uvedkommende får tilgang til eller kunnskap om disse opplysningene. Overtredelser av taushetsplikten kan straffes etter straffelova § 121.

Politiattestene skal oppbevares av ansvarlig myndighet så lenge tilsynsoppdraget varer, og deretter makuleres. Dette sikrer at sensitiv informasjon ikke blir liggende åpent tilgjengelig etter at oppdraget er avsluttet.

Forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova

"Forskrift om samvær med tilsyn, barnelova, tilsynsperson, rettigheter for barn, tilsynssamvær, beskytta tilsyn, støtta tilsyn, rettssak om samvær, foreldrerett, Barne- og familiedepartementet, Barneverntenesta, Barne-, ungdoms- og familieetaten, samværsforelderen, barneomsorgsattest, politiattest for tilsynsperson, bustadforelder, familievern, norsk barnelov, foreldre-barn relasjoner, tvistelova, ansvarlig myndighet, lovgivning om samvær, sikkerhet for barn, regler for samvær med tilsyn, juridisk hjelp for samvær, rettsforlik om samvær, familieadvokat, lov om barn og foreldre, veiledning for samvær, familierett i Norge"

Forskriften om samvær med tilsyn etter barnelova (FOR-2013-12-19-1636), fastsatt av Barne- og familiedepartementet, trådte i kraft 1. januar 2014. Formålet med forskriften er å regulere og sikre at samvær under tilsyn er til barnets beste og bidra til en trygg og effektiv gjennomføring av tilsynssamvær.

Forskriften kan grovt inndeles i fem hovedkapitler, som hver tar for seg ulike aspekter ved tilsynssamvær:

Kapittel 1: Innledende forskrifter

Dette kapitlet skisserer forskriftens virkeområde og formål, samt rettens ansvar for å bestemme og begrunne typen av tilsynssamvær – enten beskyttet eller støttet tilsyn. Det ansvaret pålegger også at retten avgjør de nødvendige vilkårene for tilsynets gjennomføring, som antall timer og varighet.

Kapittel 2: Beskyttet tilsyn

Beskyttet tilsyn er anvendelig når begrenset samvær er i barnets interesse, men barnet trenger overvåkning gjennom hele samværet. Antallet timer kan være opptil 16 timer per år, og barneverntjenesten i barnets faste bostedskommune er ansvarlig for å utpeke en tilsynsperson.

Kapittel 3: Støttet tilsyn

Støttet tilsyn brukes når samvær er til barnets beste, men barnet trenger støtte, eller forelderen trenger støtte og veiledning ved samvær. Retten kan tillate opptil 32 timer støttet tilsyn per år. Ansvaret for å utpeke en tilsynsperson ligger hos Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Kapittel 4: Generelle forskrifter

Dette kapitlet tar for seg kravene til tilsynspersoner, inkludert et krav om å fremlegge en politiattest, samt en plikt til å skrive rapporter om tilsynssamværet. Også, tilsynspersonen skal avbryte samværet dersom alvorlige hendelser oppstår, og rapportere slike tilfeller til den ansvarlige myndigheten.

Kapittel 5: Ikraftsetting

Den siste delen av forskriften angir når og for hvilke saker den er gyldig. Forskriften gjelder for saker som kom inn for retten etter 31. desember 2013.

Politiattest for tilsynsperson

må tilsynsperson ha politiattest?

Barneloven har en ordning hvor BuFetat ved barnevernet (beskyttet tilsyn) eller ved familievernet (støttet tilsyn) kan pålegges å føre tilsyn. Noen ganger ser man at barnevernet eller familievernet ikke selv har mulighet å føre tilsyn og at de leier inn tilsynspersoner. Det er viktig i slike tilfeller at det ikke bare tas hensyn til krav til kompetanse (egen bestemmelse), men også at den som leies inn må ha en politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.  For at dette ikke skal forsinke en prosess med tilsyn.

 

§ 8. Politiattest for tilsynsperson

Den som skal oppnemnast som tilsynsperson etter barnelova § 43a skal før oppnemninga leggje fram politiattest som nemnd i politiregisterlova § 39 første ledd (barneomsorgsattest). Politiattest skal ikkje vere eldre enn tre månader. Dersom tilsynsperson allereie er omfatta av barnevernlova sine reglar om politiattest, gjeld ikkje krava til politiattest i denne forskrifta.

Person med merknad på attesten etter første ledd skal ikkje ha høve til å vere tilsynsperson.

Den som skal gjere teneste som tilsynsperson skal i annonsetekst eller på annan måte gjerast merksam på at det vert kravd politiattest før tildeling av oppdraget.

Den som får kjennskap til opplysningar gjennom politiattest, pliktar å hindre at uvedkommande får tilgang eller kjennskap til desse. Brot på denne føresegna kan straffast etter straffelova § 121.

Politiattesten skal oppbevarast av ansvarleg myndigheit så lenge tilsynsoppdraget varer, og skal deretter makulerast