Replikk og duplikk

Så gir jeg saksøkers advokat ordet for replikk… og så gir jeg saksøktes advokat ordet for duplikk… Ikke helt med? Dette er ord som ikke brukes så mange andre steder i samfunnet enn i debattpregede fora. Enkelt forklart er det slik at ved hovedforhandlingens slutt så avholder begge advokatene prosedyrer. Dette er foredrag hvor man oppsummerer sitt syn på saken og den bevisførselen som retten har fått seg fremlagt. Etter at saksøktes advokat har holdt sin prosedyre så får saksøktes advokat igjen ordet til helt korte kommentarer til saksøktes advokats prosedyre. Dette kalles replikk. Duplikk er avhengig av at saksøktes advokat har benyttet sin rett til replikk. Duplikk blir da en tilsvarende kort kommentarrunde på replikken. Saksøktes advokat har derfor hele tiden muligheten til å få siste ord i saken.

Replikk og duplikk skal ikke være lange foredrag og skal ikke være en gjentakelse av det prosedyrene har belyst. I stedet skal det være korte kommentarer og korreksjoner.

Hvordan gjennomføres en hovedforhandling?

Kort oppsummert er dette gangen i en hovedforhandling for retten:

 1. Rettens formann (dommeren) oppsummerer hovedpunkter og gjennomgår hvem som er tilstede, habilitet osv.
 2. Saksøkers advokat holder et innledningsforedrag. Lengden avhenger av sakens omfang.
 3. Saksøktes advokat holder et innledningsforedrag. Dett er kortere enn saksøkers advokat sitt foredrag.
 4. Saksøker forklarer seg.
 5. Saksøkte forklarer seg.
 6. Saksøkers vitner føres.
 7. Saksøktes vitner føres.
 8. Dersom det er oppnevnt en sakkyndig (som regel psykolog) forklarer han seg nå. Noen dommere gjør unntak i denne rekkefølgen. Selv mener jeg det ikke skal gjøres da sakkyndige skal ha mulighet til å endre standpunkt på bakgrunn av bevisførselen.
 9. Saksøkers advokat holder en prosedyre (avslutningsforedrag)
 10. Saksøktes advokat holder en prosedyre.
 11. Saksøkers advokat har mulighet til replikk (svar på saksøkers prosedyre)
 12. Saksøktes advokat har mulighet til dublikk (svar på replikk)
 13. Dommeren informerer om at saken avsluttes og når man kan forvente dom.

Dette er hovedtrekkene i hvordan saken gjennomføres. Det må bemerkes at i barnefordelingssaker så legges det ofte vekt på mekling under hovedforhandlingen. spesielt dersom meklingsforsøkene ikke har vært fullstendige i de saksforberedende møtene. Dersom det er gjennomført tre saksforberedende møter er det på grensen til uprofesjonelt av dommer, dersom det presses på for å forlike saken også i hovedforhandling. Dette skjer.