Innkalling til mekling i foreldretvister: viktige prosedyrer og krav

mekling, foreldretvist, innkalling til mekling, prosedyrer for mekling, meklingsprosess, foreldres rettigheter, barneloven, ekteskapsloven, dokumentasjon av fravær, effektiv mekling, informasjonsmateriell om mekling.

Mekling er en viktig prosess i foreldretvister, og en riktig gjennomføring av innkallingen er avgjørende for å sikre en effektiv og rettferdig mekling. I henhold til Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven (FOR-2006-12-18-1478-§6), må flere kriterier oppfylles for at innkallingen til mekling skal anses som gyldig.

For det første skal innkallingen til mekling være skriftlig. Dette er en viktig del av prosessen for å sikre at begge foreldrene er klart informert om møtet. Innkallingen kan sendes gjennom vanlig postforsendelse, og det er ikke nødvendig med rekommandert sending. Med dagens digitale kommunikasjonsmetoder, aksepteres e-post som en likestilt form for innkalling sammenlignet med tradisjonell post.

Når det gjelder innholdet i innkallingen, skal den tydelig angi hvem som har begjært mekling, og referere til den spesifikke lovhjemmelen for meklingen. Dette kan være relevante bestemmelser i ekteskapsloven eller barneloven. Formålet med meklingen skal også kort omtales, slik at foreldrene forstår meklingens betydning og hensikt.

Et sentralt aspekt ved innkallingen er å informere foreldrene om deres plikt til å møte opp til meklingen. Eventuell endring av meklingstidspunktet kan bare skje dersom det foreligger gyldige grunner for fravær. Det er meklerens ansvar å vurdere gyldigheten av fraværsgrunnene. Dersom en eller begge foreldre har gyldig fravær, for eksempel på grunn av sykdom, arbeidsreise eller ferie, skal det innkalles til et nytt møte når fraværsgrunnen opphører. Foreldrene må dokumentere fraværsgrunnen, for eksempel ved legeerklæring eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

For å støtte foreldrene i meklingsprosessen, er det anbefalt at det sendes ut informasjonsmateriell sammen med innkallingen. Dette kan være brosjyrer som forklarer meklingsprosessen og dens formål, samt gir foreldrene en bedre forståelse av hva som forventes av dem.


Summoning for mediation in parental disputes: Important procedures and requirements

Mediation is a crucial process in parental disputes, and the proper execution of the summoning is essential to ensure an effective and fair mediation. According to the Regulations on Mediation pursuant to the Marriage Act and the Children Act (FOR-2006-12-18-1478-§6), several criteria must be met for the summons to mediation to be considered valid.

Firstly, the summons to mediation must be in writing. This is a vital part of the process to ensure that both parents are clearly informed about the meeting. The summons can be sent through regular mail dispatch, and there is no need for registered mail. With today’s digital communication methods, email is accepted as an equivalent form of summons compared to traditional mail.

Regarding the content of the summons, it should clearly state who has requested mediation and refer to the specific legal basis for the mediation. This may be relevant provisions in the Marriage Act or the Children Act. The purpose of the mediation should also be briefly mentioned, so the parents understand the significance and intent of the mediation.

A central aspect of the summons is to inform the parents about their obligation to attend the mediation. Any change in the mediation time can only occur if there are valid reasons for absence. It is the mediator’s responsibility to assess the validity of the reasons for absence. If one or both parents have a valid absence, for example, due to illness, work travel, or vacation, a new meeting shall be summoned when the reason for absence ceases. The parents must document the reason for absence, for example, through a doctor’s certificate or confirmation from an employer.

To support the parents in the mediation process, it is recommended that informational material is sent out along with the summons. This can include brochures that explain the mediation process and its purpose, as well as providing the parents with a better understanding of what is expected of them.