Rett til opplysninger om ditt barn

Rett til opplysninger om barn
Rett til opplysninger om barn

Det er mange misforståelser når det kommer til hva du har rett til å vite om ditt barn og fra hvem du har rett å få denne informasjonen når barnet ikke bor fast hos deg.

Mange tror at de må ha del i foreldreansvaret for å få viktig informasjon. Dette er ikke riktig. Noen tror at hvis de ikke får informasjonen fra forelderen med fast bosted, så har de ingen alternativer. Dette er ikke riktig.

Retten til informasjon følger av barneloven § 47

 

§ 47.Rett til opplysningar om barnet.

Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet når det blir bede om det. Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar kan nektast gjeve dersom det kan vere til skade for barnet.

Avslag på krav om opplysningar etter første stykket andre punktum kan påklagast til fylkesmannen. Reglane i forvaltningslova kapittel VI gjeld så langt dei høver, jamvel om avslaget er gjeve av private.

I særlege høve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har foreldreansvaret, skal tape opplysningsretten etter paragrafen her.