Salten tingrett – Sak etter barneloven

7. januar 2019 er advokat Christian Wulff Hansen i Salten tingrett i sak etter barneloven.

Saken er et saksforberedende møte etter barneloven § 61, første ledd, nr. 1. Møtene er i hovedsak meklingsmøter selv om de også kan være til å spisse saken, sortere problemstillinger og avtale forhold knyttet til prosessen frem til hovedforhandlingen, slik som bruk av sakkyndig osv.

Salten tingrett – Sak etter barneloven

6. juli 2018 er advokat Wulff Hansen i Salten tingrett i sak etter barneloven.

Salten tingrett ligger i Bodø og er førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme. Domstolen har kontorsted i Bodø i Nordland og rettskretsen omfatter kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy

Salten tingrett – Sak etter barneloven

saltentingrett

26. mai 2016 er advokat Wulff Hansen i Salten tingrett i Bodø i sak etter barneloven.

I Salten tingrett følger de i saksforberedende møter et system hvor man først avholder fellesmøte hvor partene, advokatene, dommer og psykolog er tilstede. Deretter går dommeren og setter seg på sitt kontor og overlater til sakkyndige å forsøke å mekke frem enighet mellom partene.

Modellen benyttes flere steder i landet med varierende hell. Modellen avhenger av at sakkyndige har tilstrekkelig erfaring. Noen ganger møter man sakkyndige som ikke synes å takle denne rollen på en tilfredsstillende måte. Det kan være at han/hun tar opp tema som skaper mer konflikt enn å være forsonende.

Salten tingrett – Sak etter barneloven

saltentingrett26. mai 2015 er advokat Wulff Hansen i Salten tingrett i sak etter barneloven. Salten tingrett ligger i Bodø sentrum i «Rydmark-gården» i Sjøgata 1. Domstolen består i dag av 5 dommere, 2 dommerfullmektiger og 8 saksbehandlere. Domstolen er ledet av Sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik.

Salten tingrett praktiserer vanligvis saksforberedende møter ved at dommeren etter et kort fellesmøte uten innledningsforedrag trekker seg tilbake på sitt kontor og at sakkyndig oppnevnt gjennomfører særmøter med partene. Ordningen med særmøter fører etter min mening oftere frem til enighet enn hvor man alltid er samlet og hvor dommeren alltid deltar. Problemet med at dommeren alltid deltar er at terskelen blir lavere for å inhabilisere seg selv og at ny dommer må ta hovedforhandlingen dersom saken går så langt.