Bruk av bestemmelsen i barneloven § 61 første ledd nr. 8: Sjelden anvendelse i praksis

barneloven § 61, dom uten hovedforhandling, rettspraksis, barnerettssaker, barnets beste, kompleksitet i barnerett, rettssikkerhet, samtykke i barnerett, konflikt i barnerett, tradisjonell rettspraksis, effektivitet i rettsprosessen, sjelden anvendelse, advokatperspektiv

Barneloven § 61 første ledd nr. 8 tillater at retten kan avsi dom uten hovedforhandling dersom partene samtykker og retten finner det forsvarlig. Til tross for denne muligheten, rapporterer mange advokater at bestemmelsen sjelden blir brukt i praksis. Dette fører til spørsmålet: hvorfor er bestemmelsen så sjelden brukt?

  1. Rettspraksis og tradisjon: Rettspraksis kan være konservativ og preget av tradisjonelle prosedyrer. Hovedforhandlinger anses ofte som en grunnleggende del av rettssystemet, og fravik fra denne normen kan bli sett på som unødvendig eller upassende i mange tilfeller.
  2. Kompleksiteten i barnerettssaker: Saker som omhandler barn, spesielt i forbindelse med samlivsbrudd, kan være svært komplekse. Retten kan derfor føle at en hovedforhandling er nødvendig for å sikre at alle aspekter og nyanser av saken blir adekvat utforsket og forstått.
  3. Sikring av barnets beste: I barnerettssaker er barnets beste et primært hensyn. Retten kan være forsiktig med å avvike fra standard prosedyrer som hovedforhandling, ettersom dette gir en grundigere gjennomgang og diskusjon om hva som tjener barnets beste.
  4. Manglende bevissthet eller forståelse: Noen dommere og advokater kan ikke være fullt ut kjent med muligheten for dom uten hovedforhandling eller dens potensielle fordeler. Dette kan føre til at alternativet ikke vurderes eller foreslås i relevante tilfeller.
  5. Partenes holdning og samtykke: For å anvende bestemmelsen kreves det samtykke fra begge parter. I konfliktfylte saker, som ofte er tilfelle i barnerett, kan det være vanskelig å oppnå et slikt samtykke. Uten partenes enighet blir muligheten for dom uten hovedforhandling uaktuell.
  6. Rettsikkerhetsmessige hensyn: Retten kan være bekymret for rettsikkerheten til partene ved å avvike fra en fullstendig hovedforhandling. Det kan være en frykt for at en dom uten hovedforhandling kan underminere en part sin rett til å bli hørt.

Det er verdt å merke seg at selv om bestemmelsen sjelden brukes, kan den fortsatt være et verdifullt verktøy i visse situasjoner. For eksempel, i saker hvor partene er enige og saken anses som tilstrekkelig opplyst, kan denne fremgangsmåten føre til raskere og mindre konfliktfylte løsninger.


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post