Flytte utenlands med barnet

Har du et ønske om å flytte til et annet land? kanskje bare til nabolandet Sverige? eller kanskje helt til Australia? Hva er mulighetene dine når du har barn med en forelder som ikke skal være med på flyttelasset?

Barneloven har tenkt på dette. I motsetning til innlandsflytting som utelukkende bestemmes av bostedsforelderen (i påvente av foreslåtte lovendringer og med forbehold om at man kan kreve midlertidig avgjørelse i retten) krever flytting til utlandet med felles barn at også samværsforelderen må samtykke dersom han/hun har del i foreldreansvaret. Uten del i foreldreansvaret må utenlandsflyttingen stoppes gjennom retten ved at en går til sak om del i foreldreansvaret før flyttingen har blitt en realitet.

§ 40. Flytting med barnet til utlandet.

Har den eine av foreldra foreldreansvaret åleine, kan den andre ikkje setje seg imot at barnet flyttar ut av landet. Dersom foreldra har foreldreansvaret saman, må begge samtykkje til at barnet skal flytte til utlandet.

Er foreldra usamde om kven som skal ha foreldreansvaret eller kven barnet skal bu fast saman med, må barnet ikkje flytte ut av landet før saka er avgjort.

Flytting sammen med barn til utlandet kan du diskutere med andre her…