Rettigheter for barn og unge: Et trygt skolemiljø uten krenkelser

trygt skolemiljø, krenkelsesfri skole, rettigheter for barn, mobbing i skolen, rettigheter for unge, skolemiljø og sikkerhet, barns beskyttelse, rettferdig skole, krenkelsesbekjempelse, skolemiljøforbedring, elevrettigheter, skolemiljølov, barn og mobbing, Statsforvalteren, rettigheter i skolen, rettigheter for elever, foreldre og skole, skolemiljøundersøkelse, mobbing forebygging, elevopplevelser, skolemiljøtiltak, rettssikkerhet for elever, skoleplikten, skolehverdag, elevhelse, ungdom og skole.

Hvert barn og ungdom har en grunnleggende rett til å oppleve et skolemiljø som er trygt og fritt for krenkelser eller mobbing. Skolen skal være en arena der barn kan utforske og lære i et støttende miljø. Dersom du som elev føler at dette ikke er tilfellet, skal skolen være der for å hjelpe deg. Hvis du opplever at skolen ikke lever opp til dette ansvaret, er det mulig å kontakte oss hos Statsforvalteren for assistanse og støtte.

Første trinn: Kommunisere med rektor

Dersom du opplever ubehagelige situasjoner eller problemer på skolen, er det viktig å ta affære. Enten du er elev selv eller foreldre til en elev, må du melde fra til rektor om hva som foregår. Rektor har en plikt til å ta dine bekymringer på alvor, og skolen er forpliktet til å undersøke hendelsene grundig. Disse undersøkelsene skal gi skolen nødvendig informasjon for å utvikle tiltak som kan hjelpe deg. Du har rett til å uttrykke dine ønsker og meninger angående disse tiltakene. Skolens ansatte skal gjøre sitt ytterste for å sørge for at skolemiljøet blir trygt og godt for alle elever.

Tiltaksplan og dine rettigheter

Som elev har du også rett til å bli involvert i utformingen av en skriftlig plan som beskriver de tiltakene skolen har til hensikt å gjennomføre for å hjelpe deg. Din innsikt og meninger skal tas i betraktning, og du skal motta en kopi av denne planen fra skolen.

Statsforvalteren som støtte

Dersom du føler at skolen ikke har klart å løse problemet eller at de ikke tar dine bekymringer alvorlig, er det mulig å kontakte oss hos Statsforvalteren. Rektor har en fem-dagers frist for å forsikre deg om at skolen arbeider for å hjelpe deg. Dersom du føler at du fortsatt ikke er trygg eller at skolen ikke tar deg på alvor, kan du henvende deg til oss. Vår rolle er først og fremst å evaluere skolens innsats og sørge for at de har oppfylt sitt ansvar. Dersom vi finner at skolen har forsømt sine plikter, kan vi fatte beslutninger og pålegge skolen å iverksette tiltak for å sikre at du får en trygg og positiv skolehverdag.

Alle barn og unge har rett til et skolemiljø som er preget av respekt, trygghet og læring. Din rett til å si ifra og få hjelp er en viktig del av dette prinsippet. Vi hos Statsforvalteren er her for å støtte deg og sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

Slik håndheves aktivitetsplikten i skolen

Slik håndheves aktivitetsplikten i skolen

Aktivitetsplikten på skolen er et viktig tema som berører både elever, lærere og foreldre. Skolens aktivitetsplikt innebærer at skolen har ansvar for å sørge for et trygt og godt skolemiljø for elevene. Men når gjelder egentlig aktivitetsplikten?

Det er ikke bare én aktivitetsplikt på skolen. De ulike delpliktene utløses av ulike omstendigheter og løper til ulik tid. For eksempel gjelder plikten til å følge med hele tiden, mens plikten til å varsle og undersøke utløses av mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

En av de viktigste delpliktene under aktivitetsplikten er plikten til å sette inn tiltak. Denne plikten utløses av at en elev sier fra at det ikke oppleves trygt og godt på skolen eller at skolens undersøkelse viser det samme. Ordlyden «trygt og godt skolemiljø» sikter til elevenes psykososiale skolemiljø og retten etter oppll. § 9 A-2.

Retten til et trygt og godt skolemiljø er ikke avgrenset av årsaken til hvordan elevene har det. Det er faktisk hvordan eleven faktisk opplever å ha det som er avgjørende for skolens aktivitetsplikt. Årsaken til elevens mistrivsel, om det er skole-relatert eller ikke, begrenser ikke skolens aktivitetsplikt så lenge elevens opplevelse av skolemiljøet påvirkes negativt av det.

Digitale krenkelser er en spesielt aktuell problemstilling i dagens samfunn. Skolen har også aktivitetsplikt i forbindelse med digitale krenkelser selv om disse har skjedd utenom skoletiden og utenfor skolens område. Dette er fordi digitale krenkelser kan føre til at eleven opplever mistrivsel ved å være på skolen.

Tidligere har det vært usikkerhet om hvor grensen går for skolens ansvar når en ansatt ved skolen har kjennskap til eller mistanke om at en elev har blitt krenket. Dette har særlig vært problematisk når det gjelder digitale krenkelser. Men ifølge NOU 2015:2 s. 242 pkt. 15.13 utløses aktivitetsplikten til den ansatte hvis det er sammenheng mellom relasjonen mellom de involverte og skolen, og det som har skjedd, er en krenkelse av betydning for skolehverdagen.