Skolens Aktivitetsplikt: En Viktig Faktor for Trygge og Sunne Skolemiljøer

Skolens aktivitetsplikt er avgjørende for å sikre trygge og sunne skolemiljøer, Aktivitetsplikten gjelder for alle elever og har som formål å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen, Skolen har plikt til å undersøke og sette inn tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø, Aktivitetsplikten innebærer også at skolen skal sørge for elevenes medvirkning, Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, Skoleeieren skal varsles direkte hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, Skolens ansatte skal gripe inn mot krenkelser og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, Aktivitetsplikten gjelder også for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, Skolen må ivareta involverte elevers rett til å bli hørt, Skolen må ta hensyn til involverte elevers perspektiver og erfaringer, Skolen må vurdere hva som er det beste for eleven når de setter inn tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø, Skolen har plikt til å sikre at det ikke forekommer krenkelser på skolen, Aktivitetsplikten skal sikre at skolen handler på en rask og riktig måte når en elev ikke har det trygt og godt på skolen, Aktivitetsplikten er en av skolens viktigste verktøy for å skape en sunn og trygg læringsarena, Skolens ansatte har en plikt til å følge med på elevene og gripe inn mot krenkelser, Skolens ansatte må også varsle hvis de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, Aktivitetsplikten er en viktig rettighet for elevene og en avgjørende oppgave for skolene, Skolens aktivitetsplikt skal sikre at ingen elever blir utsatt for krenkelser på skolen, Aktivitetsplikten krever at skolen setter inn tiltak som sørger for et trygt og godt skolemiljø for alle elever, Skolen skal alltid ha barnets beste i tankene når de setter inn tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø,

Det er viktig for alle elever å ha et trygt og godt skolemiljø som støtter helse, trivsel og læring. Skoler har en aktivitetsplikt etter oppll. § 9 A-4 for å sikre dette. Aktivitetsplikten har som formål å sørge for at skolene reagerer raskt og på riktig måte når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Aktivitetsplikten består av fem delplikter. Alle ansatte på skolen har plikt til å følge med på elevene, gripe inn mot krenkelser og varsle dersom de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen har også en plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak for å sikre at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Videre innebærer aktivitetsplikten at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette betyr at involverte elever skal bli hørt, og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten.

Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. oppll. § 9 A-5. Dersom en ansatt på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen ansatt på skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk mistanke om eller kjennskap til krenkelsen.

Aktivitetsplikten er en viktig faktor for å sikre trygge og sunne skolemiljøer. Alle ansatte på skolen har et ansvar for å følge med på elevene og reagere raskt dersom noe ikke er som det skal være. Medvirkning fra elevene er også viktig for å skape et miljø der alle trives og har det bra. Ved å følge aktivitetsplikten kan skoler bidra til at alle elever har et trygt og godt skolemiljø.