Lovgivning i Finland om barns omsorg og samværsrett

finsk lovgivning, vårdnad om barn, umgängesrätt, barnets rett til samvær, foreldreavtale, socialnämnden, barnets beste, barnets meninger, tvangsfullbyrdelse, domstolsavgjørelser, foreldreansvar, barnets behov, fleksibel kommunikasjon, moderne samværsformer, barnets alder og utvikling

I Finland er barnets rett til samvær med en forelder det ikke bor sammen med, grundig regulert i loven om “vårdnad om barn och umgängesrätt.” Formålet med samværsretten, som er definert i § 2 av loven, er å sikre barnets rett til å etablere og opprettholde kontakt med den forelderen det ikke bor med. Dette er en fundamental del av barnets rettigheter og understreker betydningen av relasjonen mellom barn og foreldre.

Samværsretten i Finland omfatter ikke bare fysiske besøk, men også å være sammen på andre måter, noe som kan inkludere digital kommunikasjon. Dette gir en fleksibilitet som er tilpasset moderne kommunikasjonsformer og barnets behov.

Foreldrene har mulighet til selv å avtale omfanget av samværsretten, som det fremgår av lovens § 7 a. Enhver slik avtale skal bekreftes av socialnämnden (sosialnemnda), som i denne prosessen vurderer både barnets beste og barnets meninger. Dette sikrer at barnets stemme og velvære er sentrale i avgjørelsen. Når en avtale er bekreftet av socialnämnden, kan den tvangsfullbyrdes på samme måte som rettskraftige domstolsavgjørelser, ifølge § 8.

Domstolen har også myndighet til å fatte beslutning om samvær, som angitt i §§ 9 og 9 a. Disse avgjørelsene skal, i likhet med avgjørelser om foreldreansvar, primært baseres på hva som er best for barnet, jf. § 10. Loven fremhever spesifikke faktorer som bør vurderes, inkludert barnets alder og utviklingsnivå, “karaktär och anlag” (karakter og anlegg), eventuelle spesielle behov hos barnet, samt avstanden mellom foreldrenes hjem.

Den finske lovgivningen anerkjenner således viktigheten av å opprettholde en sterk og sunn forbindelse mellom barn og begge foreldrene. Samtidig sikrer loven at alle beslutninger tas med barnets beste som det fremste kriteriet, og at barnets eget perspektiv og behov blir vurdert nøye i hver enkelt sak.

Svensk lovgivning og barnets rett til samvær med foreldre

Svensk lovgivning, barnets rett til samvær, föräldrabalken, socialnämnden, domstolens avgjørelse, barnets beste, risiko for overgrep, nær kontakt med foreldre, foreldrenes ansvar, beskyttelse av barn, samværsavgjørelser, lovgivning i Sverige, samarbeid om barnets velferd, foreldrekonflikt, barnets sikkerhet

I Sverige er barnets rett til samvær med en forelder det ikke bor sammen med, godt etablert i lovgivningen, spesielt i föräldrabalken kapittel 6 § 15 første ledd. Denne loven anerkjenner viktigheten av at barn opprettholder kontakt med begge foreldrene, enten gjennom direkte møter eller annen form for kommunikasjon.

Et viktig aspekt ved den svenske lovgivningen er at foreldrene har et felles ansvar for å gjennomføre barnets rett til samvær så langt det er mulig. Dette felles ansvaret legger grunnlaget for foreldrenes samarbeid om barnets beste interesser, uavhengig av deres personlige forhold.

Når det oppstår uenighet mellom foreldrene om samværet, har domstolene i Sverige myndighet til å treffe en avgjørelse i saken. Föräldrabalken kapittel 6 § 2 a understreker at barnets beste skal være det avgjørende kriteriet for enhver slik beslutning. Ved vurderingen av hva som er best for barnet, legges det særlig vekt på risikoen for overgrep, bortføring eller annen skade mot barnet eller noen i familien. Det tas også hensyn til barnets behov for en nær og god kontakt med begge foreldre.

En interessant utvikling i den svenske lovgivningen er at saker om fastsettelse av samvær kan reises ikke bare av foreldrene, men også av socialnämnden (sosialnemnda) i tilfeller der foreldrene ikke tar initiativ til å endre den bestående situasjonen. I forarbeidene til lovgivningen er det kommentert at socialnämndens mulighet til å reise sak er motivert av behovet for å beskytte barnet i situasjoner der barnet kan ha det dårlig eller risikerer å “fare illa” på grunn av for eksempel overgrep eller alvorlige misbruksproblemer hos en av foreldrene.

Socialnämndens rolle i disse sakene er signifikant fordi de har mulighet til å foreslå begrensninger eller opphør av samværet dersom det anses som nødvendig for barnets sikkerhet og velferd. Dette gir en ekstra dimensjon av beskyttelse for barnet, og er en indikasjon på det svenske rettssystemets forpliktelse til å vurdere barnets beste i alle samværssaker.

Föräldrabalken § 8

Sverige har i sin foreldrelov (motsvarer vår barnelov samt en del andre lovbestemmelser) en bestemmelse som vi i Norge ikke har. Etter § 8 kan et barn som blir oppfostret i et annet hjem enn foreldrehjemmet få medhold i at barnet skal bo fast der dersom det er åpenbart at det vil være barnets beste. Bestemmelsen er interessant og er en slags blanding av barnevern og fosterfamilie, men med en annen inngangsport da barnet allerede blir oppfostret i et slikt hjem. At slike saker i Sverige skal avgjøres av “socialnämnden” gjør bestemmelsen enda mer paralell til barnevernsaker som i Norge avgjøres av Fylkesnemnda.

8 § Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat
enskilt hem än föräldrahemmet och är det uppenbart att det är
bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att
vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot
barnet eller någon av dem, skall rätten utse denne eller dessa
att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om
barnet.

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket
prövas på talan av socialnämnden. Lag (2006:458).