Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

15. februar 2017 er advokat Christian Wulff Hansen i Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim i sak etter barneloven.

Sør-Trøndelag tingrett er en førsteinstansdomstol i Frostating lagdømme. Domstolen ble opprettet i 2003 ved at de tre tidligere domstolene Gauldal, Orkdal og Midt-Trøndelag ble slått sammen.

Adresse: Munkegata 20, 7013 Trondheim

Telefonnummer: 73 54 24 00

Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

10. januar 2017 er advokat Christian Wulff Hansen i Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim i sak etter barneloven.

Saken er en hovedforhandling og dreier seg i hovedsak om barneloven § 36 – Det vil si fast bosted.


Barneloven § 36. Kvar barnet skal bu fast

Foreldra kan gjere avtale om at barnet skal bu fast hos anten ein av dei eller begge.

Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei. Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos begge.

Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

sortrondelagtingrett15. februar 2016 er advokat Christian Wulff Hansen i Sør-Trøndelag tingrett i sak etter barneloven § 61, første ledd, nr. 1.

Tre saksforberedende møter etter barneloven § 61, første ledd nr. 1 er mulig, men ikke vanlig. Loven åpner for tre møter og jeg har også opplevd fire slike møter. Retten er som regel opptatt av at vi beveger oss fremover. Står prosessen stille berammes ikke flere møter og det går over i hovedforhandling. Mange ganger er det tredje møtet unødvendig da partene som regel i forkant av det tredje møtet som regel vet om det er mulig å komme frem til et forlik eller ikke.

Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

Sør-Trøndelag tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

6. november 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Sør-Trøndelag tingrett.

Andre gangs saksforberedende møte fokuserer som regel på perioden etter det første møtet. Det er ofte ikke ønskelig at tema som ikke tidligere er brakt på banen nå skal tas opp om det gjelder forhold tilbake i tid. Selv om det skjer, så vil retten være fokusert på hvordan det har gått med den prøveløsningen som har vært og evt. arbeidet som den sakkyndige har gjort i saken.

Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

Møterom i Sør-Trøndelag tingrett
Møterom i Sør-Trøndelag tingrett

19. september er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Sør-Trøndelag tingrett. Det fremgår av barneloven § 61, første ledd, nr 1 at man kan avholde opp til tre saksforberedende møter. I det andre saksforberedende møtet er det vanlig at man konsentrerer seg om hva som har skjedd siden det første møtet. At det er et andre møte tilsier at man hadde en midlertidig enighet i det første møtet som skulle prøves ut og evalueres.