Redusert stønadssats

Før 1989 kunne foreldrepengene bare uttas med full sats. Det vil si at man måtte ta ut 100% av pengene i avmålt stønadsperiode. Nå er det slik at man kan velge å forlenge stønadsperioden mot å ta ut 80% av stønaden i perioden. Beløpet blir altså det samme, men man kan strekke utbetalingen over lengre tid. Dette kalles redusert sats.

Det er flere og flere som velger redusert sats. I praksis tas valget i begynnelsen av stønadsperioden av mor. Mors valg vil være styrende for foreldrepengesatsen faren får siden begge foreldrene må velge samme sats. Dersom det kun er fars som har rett til foreldrepenger er det han som velger satsen.