Stevning og tilsvar etter barneloven

postItWulffBarneloven har en særregel for hva som skal være med i stevning og tilsvar når det anlegges sak etter barnelovens bestemmelser om fast bosted, samvær og foreldreansvar.

 

§ 58.Stemnemål og tilsvar

Stemnemålet skal innehalde namn og adresse til foreldra og barna, og skal vise om usemja gjeld foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast eller samværet, og gje ei kort utgreiing om grunnlaget for usemja og saksøkjarens påstand. Meklingsattest skal leggjast ved. Stemnemålet kan setjast fram på godkjent skjema.

Retten skal forkynne stemnemålet for saksøkte. Tilsvaret skal gjere greie for kva for tvistepunkt det er usemje om, og gje ei kort utgreiing om korleis saksøkte ser på saka. I tillegg må tilsvaret innehalde den saksøktes påstand. Tilsvaret kan setjast fram på godkjent skjema.

Retten kan be om nærare utgreiing av saka frå partane dersom det trengst for å få saka godt nok opplyst.

Særregelen (lex spesialis) gjelder foran bestemmelsen i tvisteloven om hva en stevning og tilsvar skal/bør inneholde.