Meldeplikt og rett til å gi opplysninger i foreldretvister

Er dommere underlagt meldeplikt til barnevernstjenesten i foreldretvister?, Hvordan kan dommere håndtere behovet for å melde bekymring til barnevernstjenesten?, Har dommere rett til å gi opplysninger i foreldretvister?, Kan barnevernstjenesten få innsyn i dokumenter fra avsluttede foreldretvister?

I foreldretvister kan situasjoner oppstå der det er grunn til sterk bekymring for et barns velferd. Dette reiser spørsmål om dommerens meldeplikt til barnevernstjenesten og deres rett til å gi opplysninger.

Tradisjonelt har det vært usikkerhet om dommere er underlagt meldeplikt til barnevernstjenesten, som beskrevet i barnevernsloven. Gjeldende rettstilstand, støttet av avgjørelsen i HR-2000-484, indikerer at dommere ikke har en generell meldeplikt, men de kan være underlagt en avvergeplikt i henhold til straffeloven § 196.

Mange dommere har håndtert behovet for å melde bekymring ved å anmode den sakkyndige, som har ubestridelig meldeplikt etter helsepersonelloven § 33, om å foreta meldingen. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne tilnærmingen ikke automatisk fritar dommeren fra eget ansvar dersom terskelen for avvergeplikten er nådd.

Det kan argumenteres for at dommere har en rett, om ikke en plikt, til å gi opplysninger i foreldretvister der det er alvorlig bekymring for barnets situasjon. Dette utledes fra rettens ansvar for å ivareta barnets beste og nødrettslige betraktninger.


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post