Fritak for taushetsplikt i retten for barnevernet

mockups-new (1021)

1. januar 2014 ble en ny bestemmelse i form av barneloven § 61 a innført:

§ 61 a.Fritak for teieplikt for barnevernstenesta

Barnevernstenesta kan uhindra av teieplikta etter barnevernloven § 6-7 gi opplysningar til domstolen i sak om foreldreansvar, kvar barnet skal bu fast og samvær.


 

Bestemmelsen løser et veldig praktisk problem. Etter dette er ikke lengre slik at partene må frita vitne fra barnevernstjenesten fra sin taushetsplikt når de forklarer seg i sak etter barneloven for tingretten eller lagmannsretten. Dessverre er et fortsatt mange advokater, domstoler og ikke minst barnevernsansatte som ikke har notert seg lovendringen og gjør unødig arbeid opp mot taushetsplikten.