Bruk av tester og kartleggingsverktøy i sakkyndig arbeid

sakkyndig arbeid, tester i rettssaker, kartleggingsverktøy, foreldretvistsaker, barnevernssaker, standardiserte utredningsverktøy, sakkyndige rapporter, testresultater, falske positiver, falske negativer, sakkyndige prosedyrer

I sakkyndig arbeid innen foreldretvistsaker og barnevernssaker er bruk av standardiserte utredningsverktøy, som tester og kartleggingsverktøy, et viktig tema. Dette er grundig omtalt i veilederne for disse sakene, spesielt i punkt 6.4.4 for foreldretvistsaker og punkt 5.4.4 for barnevernssaker.

Når det gjelder bruk av slike verktøy, bør sakkyndige kun anvende dem når de finner det nødvendig for å besvare det spesifikke mandatet i saken. Det er viktig at sakkyndige tydeliggjør hvordan et bestemt kartleggingsverktøy bidrar til å besvare de spørsmålene som er stilt i mandatet. Denne tilnærmingen sikrer at bruken av verktøyene er målrettet og relevant for den spesifikke saken.

I tillegg må testresultatene drøftes i sammenheng med øvrige opplysninger i saken. Den sakkyndige må være oppmerksom på muligheten for falske positive eller falske negative resultater, som kan oppstå på grunn av den spesielle situasjonen personene befinner seg i under en utredning. Det er derfor nødvendig med høy aktsomhet for å unngå at subjektive krenkelser blir større enn hva som er nødvendig for å klargjøre barnets situasjon.

Den sakkyndige bør også utvise stor forsiktighet ved modifisering av etablerte prosedyrer for bruk av testverktøy. Hvis det blir gjort endringer, bør det klart fremgå av rapporten hva disse modifiseringene innebærer, begrunnelsen bak dem, og hvordan de kan påvirke tolkningen og vurderingen av resultatene.

Det anbefales at sakkyndige beskriver resultatene fra eventuell testing og kartlegging direkte i rapporten, i stedet for å vedlegge testprotokoller og lignende dokumenter. Dette bidrar til en mer integrert og tilgjengelig fremstilling av funnene, og gjør det lettere for leseren å forstå hvordan disse resultatene passer inn i den samlede vurderingen av saken.

Kilde: Barnesakkyndig kommisjon (sivilrett.no)