Vitne i barnefordelingssak: innkalling & varsel

Skal du være vitne i en rettssak? En sivil sak? kanskje en barnefordelingssak?
Dine rettigheter og plikter som vitne fremgår av tvisteloven av 2005 (erstatter tvistemålsloven av 1915.)

Det er advokaten som skal innkalle vitnene for sin klient. Det kan gjøres unntak fra dette og retten kan innkalle vitner. Dette er sjelden praktisk i barnefordelingssaker. (tvisteloven § 13-3 (1))

Hvis mulig skal vitner ha 1 ukes varsel. ” Fristen kan innskrenkes til én dag dersom hensynet til rask behandling av saken gjør det påkrevd eller det legges til rette for at vitnet kan avhøres uten å forsømme viktige gjøremål.” (§ 13-3 (2))